search
arrow_drop_down_circle

Gammel Kongevej: Renovering af vand- og gasledninger og udskiftning af slidlag


Frederiksberg Forsyning og Frederiksberg Kommune har hver især et projekt på Gammel Kongevej. De udføres i forlængelse af hinanden for at skabe mindst mulig gene. Frederiksberg Forsyning skal udskifte vand- og gasledninger i den nordlige del af vejen og samtidig renovere nogle ejeres stikledninger.

I forlængelse af arbejdet skifter Frederiksberg Kommune slidlag på hele Gammel Kongevej. Det sker i sommerferien over tre weekender og efter butikkernes åbningstid (efter kl. 14.00 lørdag). Arbejdet koordineres for at skabe mindst mulig gene for beboere, erhvervsliv, handlende og gæster. Arbejdet vil dog medføre trafikale ændringer af bil-, cykel- og bustrafik, ligesom der også bliver færre parkeringspladser.

Log:

14. juni 2019        Vi er nu godt i gang med sidste etape og forventer at være helt færdige på Gammel Kongevej den 28. juni. Vi skal dog nu udføre lidt støjende asfaltarbejde i krydset Gammel Kongevej/Prinsesse Maries Alle. Vi har derfor varslet naboer om støjende, i perioder stærkt støjende, aften- og natarbejde søndag 16/6, mandag 17/6 og torsdag 20/6. Arbejdet foregår efter kl. 19, og vi arbejder aften/nat for at undgå store trafikgener.

7. juni 2019        Vi er nu færdige med etape 1 og 2 på Gammel Kongevej og fjerner os helt fra vejen i Pinsen i forbindelse med Royel Run. Vi vender tilbage efter Pinse og arbejder på etape 3, der dog kun vil medføre mindre trafikale gener og ikke ensretning af vejen.

10. maj 2019        Fortsatte trafikale ændringer:  Selvom vi arbejder i etaper er de trafikale ændringer stadig opretholdt, og det skyldes hensynet til andre arbejder i samme område.

10. maj 2019        Arbejde på Sankt Thomas Alle:  Renovering af ledningsnettet på Gammel Kongevej betyder, at vi også skal udføre lidt gravearbejde på Sankt Thomas Alle for at sikre forsyningssikkerheden i området. Vi skal arbejde på fortovsøen mellem nr. 12 og nr. 14 i perioden fra 13. maj 2019 til 29. maj 2019 på alle hverdage fra kl. 7 til 18 og nogle weekender fra kl. 9 til 17. Vi bestræber os på at udføre arbejdet med færrest mulige gener, men vi vil optage to P-pladser og midlertidigt lukke for cykelparkering på øen. Derudover vil der forekomme støj i perioden.

11. april 2019        Opstart af etape 2:  I dagene frem mod påsken vil arbejdet med renovering af vand og gasledninger på Gammel Kongevej rykke til etape 2. Cyklister vil på strækningen fra Svanholmsvej til Tårnborgvej blive ledt sikkert gennem arbejdsområdet via cykelslusen. På samme strækning vil biltrafikken være ensrettet mod Frederiksberg Rådhus. Det vil forsat ikke være muligt at svinge til venstre fra H. C. Ørsteds Vej ad Gl. Kongevej. Afviklingen af den kollektive trafik vil være uændret.

Arbejderne på etape 2 vil vare frem til medio maj 2019. Det er fortsat Entreprenøren Zacho-Lind A/S, der arbejder på hverdage fra 7-18, men også undtagelsesvis i weekender fra 9-17 for at blive færdig hurtigst muligt. Der er opsat byggeledelsesskurvogn på Sankt Knuds Vej 2, hvor man evt. kan henvende sig med konkrete spørgsmål.

9. april 2019      Arbejderne med udskiftning af de gamle vand og bygasrør skrider planmæssigt frem. Der er trukket nye rør i de gamle fra nr. 94 – 102. De op til 100 år gamle rør trænger til en udskiftning – det kan ingen være i tvivl om. Vi har udtaget et par rørstumper, så man kan se, hvordan vores gamle rør ser ud indvendigt i forhold til de nye. Du kan se vores lille udstilling på Gammel Kongevej ved nr. 90.

I cykelslusen har vi opsat små smilyskilte, så cyklisterne på en glad måde kan følge med i, hvornår de er ude af gravearbejdet igen.

 

25. marts 2019     Arbejderne på 1. etape er kommet godt i gang. Der udføres pt. opgravninger ned til vand- og bygasledningerne. I løbet af de næste par dage begynder sammensvejsningen af det nye vandrør, som efterfølgende trækkes ind i det gamle rør. Under denne proces afspærres stikledninger til ejendommene, hvorfor der forinden etableres en midlertidig vandforsyning. I forbindelse med etableringen af den midlertidige vandforsyning vil der forekomme kortvarige lukninger for vandet. Midt i næste uge bliver det bygasledningens tur, hvor der ligeledes vil forekomme kortvarige afbrydelser. Hvornår der lukkes for vand og bygas vil blive annonceret på opslag ved indgangen til ejendommene.    

5. marts 2019        Opstart:  Den 11. marts går arbejdet i gang på etape 1 fra H.C. Ørstedsvej til Lykkesholms Alle. Entreprenøren Zacho-Lind A/S arbejder på hverdage fra 7-18, men også undtagelsesvis i weekender fra 9-17 for at blive færdig hurtigst muligt. Der er opsat byggeledelsesskurvogn på Sankt Knuds Vej 2, hvor man evt. kan henvende sig med konkrete spørgsmål.

Der bliver arbejdet i cykelsti og fortov, men der bliver etableret en cykelsluse, så cykler fortsat kan køre i begge retninger. Vejen på strækningen ensrettes, så der kun kan køres i udadgående retning. Der vil blive færre parkeringspladser i området og materialeplads til arbejdet etableres på sidevejene grundet pladsmangel på selve Gammel Kongevej. Omlægning af bustrafikken kan ses på www.dot.dk/trafikinformation.8. februar 2019        Prøvegravninger:  Forud for renovering af vandledningen langs Gammel Kongevej er der onsdag den 30.01.2019 udført 4 prøvegravninger ud for grunde med kendt forurening. Prøvegravningerne er udført for at udtage jordprøver, så vi efterfølgende kan sikre korekt håndtering af jorden ift. til sikkerheden for gravesjak såvel som for forbipasserende. Prøverne viste kun forurening ud for nr. 82 A-G, så her vil der blive taget særlige hensyn, når vi går i gang.

Røde matrikler på tegningen viser steder, hvor kendt forurening er registreret.

13. december 2018        Invitation til dialog: Vi ønsker at inddrage beboere og erhvervsdrivendes konstruktive input i planlægningen for at få så smidig en proces som muligt og inviterer derfor til orienteringsmøde torsdag den 17. januar, hvor du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med input. Det foregår kl. 17-18.30 på Stæhr Johansens Vej 38.


Hvor og hvornår arbejder vi?

Arbejdet – og eventuelle ændringer i tidsplanen – kan følges her på siden, mens ændringer i busdriften kan følges på www.dot.dk/trafikinformation.

Arbejdet betyder også, at nogle forsyningskunder på den nordlige del af Gammel Kongevej vil få lukket for vandet og gassen i kortere perioder, og det varsles med opslag og sms. I forhold til erhvervsdrivende forsøger vi at lægge lukninger på tidspunkter, hvor det skaber mindst mulig gene, og erhvervsdrivende får derfor besøg af Frederiksberg Forsyning i uge 1 og 2.


Trin for trin for arbejdet på Gammel Kongevej

  • Vi etablerer arbejdsplads og sætter afspærringer op.

  • Vi graver punktvis ned til de gamle rør, der skal udskiftes.

  • Vi trækker nye rør ind i de gamle og udfører smedearbejde.

  • Vi kvalitetssikrer de nye rør.

  • Vi retablerer opgravningerne.

  • Frederiksberg Kommune lægger slidlag på kørebanen.


Spørgsmål og svar

Hvad er formålet?
Renoveringen minimerer vand- og gastabet - og sparer penge og energi og et nyt slidlag etableres for trafiksikkerheden.Vi udskifter over 100 år gamle vand- og gasrør og det nedsætter risikoen for tab. Renoveringen harmonerer med vores mål om at levere sikker forsyning til konkurrencedygtige priser. Samtidig benyttes lejligheden til at renovere eller udskifte vandstik og gasstik til de ejendomme, hvor det er nødvendigt, dvs. der hvor stikkene er tærede. Endelig lægges nyt slidlag på kørebanen på hele Gammel Kongevej for at øge trafiksikkerheden, et arbejde som også skal foregå på kommunens øvrige store veje.

Vand- og gasstikledninger renoveres også
Det er nødvendigt også at renovere de stikledninger, der forbinder de store distributionsledninger med ejendommene.
Stikledninger og stophaner er bygningsejerens ejendom, og derfor skal bygningsejeren betale. Det er dog forsyningen, der skal udføre arbejdet.
Hvis stikledningen og stophanen skal skiftes, får ejeren et brev fra os.
Se mere i leveringsbestemmelserne for vand og gas

Hvor ligger ledningerne?
Hovedparten af ledningerne løber i fortov og cykelsti i den nordlige del af Gammel Kongevej.

Hvornår gennemføres selve arbejdet?
Selve anlægsarbejdet foregår fra marts 2019 til juni 2019 

Er der gener ved anlægsarbejdet?
Det er et omfattende arbejde, der vil give trafikale ændringer. Der vil også blive gener i forbindelse med til- og frakørsel i området, færre parkeringspladser, og der kan forekomme støj.

Hvem er bygherre?
Frederiksberg Forsyning står for renovering af hovedledninger og stikledninger.
Frederiksberg Kommune står for renovering af kørebanen.

 

Siden bliver løbende opdateret.

Hvad synes du om denne side?