Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Rolighedsvej Bycampus

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti etableres i årene 2021-2027 en åben bycampus med studieboliger, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, en ny idrætshal, nye stræder, parkeringskælder og et grønt område.

Visionen er at skabe en grøn, levende og åben bycampus, hvor der er dejligt at bo, gå i skole, studere, forske, dyrke idræt, og hvor alle beboere kan mødes i smukke, grønne omgivelser.

Lokalplanen for Rolighedsvej Bycampus blev vedtaget den 22. juni 2020. Lokalplanen er detaljeret udformet for at sikre den bedst mulige kvalitet i det samlede projekt. Projektet består primært af nybyggeri, men grundens to bevaringsværdige bygninger er integreret i Rolighedsvej Bycampus, hvorved historien om Landbohøjskolen og Serumlaboratoriet fastholdes. 

De nye byggerier etableres i etaper af forskellige bygherrer og firmaer, som alle skal overholde regler for sikkerhed, støj og andre gener. Parallelt med byggeriet foretages en omlægning af kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, varme og kloak. 

Projekterne i Rolighedsvej Bycampus

Studieboliger og boliger til særlige boformer
Mod Åboulevarden etableres 519 studieboliger og 158 boliger til særlige boformer til unge forskere og iværksættere. Bebyggelserne opføres i 6-7 etager, og bygningernes hjørner runder mod de omgivende veje. I dele af stueetagen planlægges café, fitness, vaskeri og butik.

Udviklingsvirksomheden NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Status april 2022:
Byggeriet følger tidsplanen. Der er over vinteren støbt bundplade, og monteringen af betonelementer
er startet. Du vil også kunne se, at to nye store kraner er blevet rejst. Dette arbejde fortsætter til efteråret
2022 og bevirker, at der vil være en del tung trafik ind og ud af byggepladsen fra Bülowsvej.
Efter sommerferien 2022 vil NREP’s entreprenør begynde udgravning langs Bülowsvej.

Familieboliger 
Den bevaringsværdige bygning på Bülowsvej 27 indrettes til 18 familieboliger. Bebyggelsen renoveres med respekt for dens historie og nuværende arkitektoniske udtryk.

NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Status april 2022:
Renoveringen af de nye familieboliger er gået i gang her i foråret 2022, og NREP forventer,
at boligerne står klar til indflytning i slutningen af 2022.

Prins Henriks Skole
Prins Henriks Skole vil indeholde børnehave, grundskole og gymnasium. Skolen opføres i den bevaringsværdige bygning ud mod Rolighedsvej og som nybyggeri. Skolen bliver på i alt ca. 11.200 m2 med indgang ud til Rolighedsvej.

Prins Henriks Skoles Ejendomsfond er bygherre på projektet. Holscher Nordberg Arkitekter har tegnet skolen.

Status april 2022:
Byggeriet er godt i gang og forløber planmæssigt. I den vestlige del af byggeriet mod Rolighedsvej
og Den Grønne Sti er gravearbejderne afsluttet, ligesom skolens kælder er støbt, og etageadskillelsen
til stueetagen er på plads. Råhuset til den vestlige del af byggeriet forventes afsluttet til juli 2022.
Den vestlige og østlige del af byggeriet er forbundet af en teknikgang og et servicerum under den
kommende foyer og kantine til skolen. Arbejdet med etablering af denne del af kælderen er også
godt i gang, ligesom udgravningen til kælderen mod øst (Bülowsvej) er afsluttet. Støbningen af
fundamenter og kældervægge er desuden påbegyndt. Råhuset til den østlige del af byggeriet
forventes afsluttet til november 2022.
    
Idrætshal
Idrætshallen bliver på i alt ca. 3.700 m2 - fordelt på flere niveauer. Hallen vil indeholde en idrætshal til boldspil, en badmintonhal, en multisal til bl.a. yoga og gymnastik samt øvrige støttefaciliteter og lokaler.

Status april 2022:
Der er nu udarbejdet byggeprogram til idrætshallen, som forventes at blive sendt i rådgiverudbud
i løbet af sommeren 2022. Herefter begyndes projektering af idrætshallen frem til 2023, hvorefter
projektet sendes i entrepriseudbud.
Opførelsen af idrætshallen forventes at ske medio 2024 til medio 2026.

Frederiksberg Kommune er bygherre på idrætshallen. Indhold og udformning af hallen tager afsæt i et idéoplæg fra BBP Arkitekter. 

Grønt område
Det grønne område vil være med til at skabe forbindelse mellem den nye bycampus og udearealerne ved Københavns Universitet på tværs af Den Grønne Sti. Området indrettes som en grøn oase og områdets eksisterende træer vil med nye træer og en varieret staudeplantning bidrage til større biodiversitet, ligesom området vil være et centralt element i håndteringen af regnvand.

Frederiksberg Kommune er bygherre på det grønne område.

Status april 2022:
Faserne med den endelige programmering og projektering af parken fastlægges inden for de næste
par år, og anlægsfasen forventes at være i 2026 og 2027 efter, at idrætshallen er opført. I 2026
forventes områdets nuværende og ældre badmintonhal revet ned, da arealet under hallen skal indgå
som del af den kommende park, der også vil gå på tværs af Den Grønne Sti.

Stræder og forbindelser
Stræderne udgør de primære øst-vestlige forbindelser i den nye bycampus og forbeholdes gående og cyklende. Rundt om familieboligerne mod Bülowsvej suppleres de med en servicevej, der kan benyttes til affaldsafhentning og servicebiler, men ikke til offentlig trafik. 

NREP etablerer stræderne og overdrager dem herefter til Frederiksberg Kommune.

Parkering
Al parkering til Rolighedsvej Bycampus placeres under jorden i en fælles parkeringskælder,
der anlægges ud mod Åboulevard og med tilkørsel til parkeringskælderen fra Bülowsvej. NREP er bygherre på den fælles parkeringskælder, som etableres i perioden 2021 til 2024 sammen med stræderne og parallelt med etableringen af studieboligerne og familieboligerne.

Klimatilpasning
Det grønne område vil være et centralt element i regnvandshåndteringen på Rolighedsvej Bycampus. Herudover vil dele af gader og stræder inden for området etableres som forsinkelsesveje, inden regnvandet på sigt ledes videre til det kommende omkringliggende skybrudssystem.

Forsyning og omlægning af kloak
Frederiksberg Forsyning omlægger store kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, varme og kloak.

Status april 2022:
Arbejdet med omlægning af kloakledninger og opførelse af nye kloakbygværker medfører fortsat trafikale ændringer med indsnævring af vejbanerne på et stykke af Åboulevard samt ensretning af Bülowsvej, som ikke kan tilkøres fra Åboulevard, mens arbejdet står på. Det betyder også færre p-pladser på Bülowsvej samt øget lastbiltrafik i området i perioden frem til, at arbejdet afsluttes i sensommeren 2022.

Den overordnede tidsplan for Rolighedsvej Bycampus er:

Forår/sommer 2021: Forberedelse og byggemodning af grund inkl. delvis nedrivning af eksisterende bygninger samt forberedelse til fjernvarme

Efterår 2021 - forår 2024: Studieboliger og boliger til særlige boformer bygges

Efterår 2021 - forår 2024: Fælles parkeringskælder og stræder etableres

Sommer 2021 - sommer 2022: Omlægning af kloakker mod Åboulevard/Bülowsvej

2021 - 2022: Familieboliger etableres i bevaringsværdig bygning mod Bülowsvej 

2021 - 2023: Prins Henriks Skole bygges

2024 - 2026: Idrætshallen bygges

2026 - 2027: Det grønne område etableres

 

Detailplan og log for forsyningens arbejde: 

Etablering af fjernvarmestik til Bülowsvej 27. Den 12. april til 23. april 2021.

Omlægning af fjernvarme til institution og sportshal på Den Grønne Sti. Den 17. maj til 1. juli 2021.

Udsending af §12. Den 21. juni 2021.

Omlægning af kloakker mod Åboulevard/Bülowsvej. Den 6. september 2021 til september 2022. Det er et større arbejde, der medfører trafikale ændringer i området bl.a. indsnævring af vejbanerne på et stykke af Åboulevarden samt ensretning af Bülowsvej, som mens arbejdet står på ikke kan tilkøres fra Åboulevarden. Der vil endvidere være betydeligt færre p-pladser på Bülowsvej, samt øget lastbiltrafik i området. 

Udsending af SMS varsling 1. okt. om særtransport den 2. oktober og om støj fra spunsning fra 4. oktober og ca. 3 uger frem.

Udsending af SMS varsling 18. okt. om støj fra spunsning frem til 29. oktober.

Udsending af SMS varsling om støjende weekendarbejde ifm. en større omkobling af kloakken - en arbejdsgang, der kræver et kontinuerligt arbejdsflow. Arbejdet udføres derfor også lørdag den 11. og 18. december i tidsrummet kl. 8.00 til 17.00, samt søndag den 12. og 19. december i tidsrummet kl. 9.00 til 17.00.

6/1 udsending af SMS varsling om arbejde på byggepladsgrunden de kommende tre weekender. Arbejdet udføres lørdage 8., 15. og 22. januar i tidsrummet kl. 8.00 til 17.00 samt søndage 9., 16. og 23. januar i tidsrummet kl. 9.00 til 17.00. Reminder udsendt den 19. januar.

4/2 udsending af SMS varsling om weekendarbejde på byggepladsgrunden. Arbejdet udføres lørdag 5/2 i tidsrummet kl. 8.00 til 17.00 samt søndag 6/2. i tidsrummet kl. 9.00 til 17.00. 

Kontaktoplysninger
For mere information om det samlede byggeprojekt og/eller om de enkelte projekter kan du kontakte:

Generelt om det samlede byggeprojekt
Kontakt: Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme v/koordinator Gunnar Holse
Mail: guho01@frederiksberg.dk og telefon: 2898 4133

Studieboliger, boliger til særlige boformer og familieboliger
Kontakt: NREP v/Lars Kjøller Holm
Mail: laho@nrep.dk og telefon: 4017 0065

Prins Henriks Skole
Kontakt: Prins Henrik Skoles Ejendomsfond v/Per Anker Hansen
Mail: pah@phse.dk og telefon: 2966 8424

Idrætshallen 
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritid v/Jesper Kamstrup
Mail: jeka05@frederiksberg.dk og telefon: 2898 0110

Parkering, grønt område og klima
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø
Mail: vpm@frederiksberg.dk og telefon: 3821 4292

Forsyning og kloak
Kontakt: Frederiksberg Forsyning
Mail: service@frb-forsyning.dk og telefon: 3818 5000

På Frederiksberg Kommunes hjemmeside www.frederiksberg.dk/byudvikling kan du se mere om Rolighedsvej Bycambus samt lokalplanerne, og så kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der udkommer 2-4 gange om året i hele perioden.

 

 

Morgentrafikudfordringer på Åboulevarden grundet indsnævring af vejbanen.

Find os her

facebook twitter inster