search
arrow_drop_down_circle

Klimatilpasning: Domus Vista Park III

Ejerforeningen Domus Vista Park III laver i samarbejde med Frederiksberg Forsyning et klimatilpasningsprojekt, der skal ruste Domus Vista Park III og nærområdet på Frederiksberg mod skybrud.

Projektet forventes færdigt i efteråret 2019.

Projektet indeholder:

  • et kloakprojekt med anlæg af større forsinkelsesbassiner 
  • et privat projekt med fx render og regnbede, der kan håndtere regnvand på overfladen.

Ud over at reducere effekterne af skybrud søger man i dagligdagen at nedsive så meget regnvand som muligt lokalt. På den måde bidrager projektet både til at aflaste kloakkerne og til at danne mere grundvand. 

Klimaprojektet er et supplement til de øvrige planlagte skybrudsprojekter på Frederiksberg.

Projektet udføres etapevis inden for disse sektioner:

Tidsplan

1. SØ-området: Afsluttet i november 2018

2. Midt-område: Afsluttet maj 2019 – der udestår dog lige retablering af fliser langs med græsområdet. Udføres i løbet af juni 2019.
 
3. SV-område: Afsluttet marts 2019

4. NV-parkering: Forventet anlægsperiode fra medio februar til august 2019
 
5. NV og NØ render. Forventet anlægsperiode fra marts 2019 til september 2019

5. NØ-parkering. Forventet anlægsperiode medio september til november 2019.

Hvis temperaturen i november tillader det udlægges der også slidlag på alle parkeringsarealerne. Men hvis temperaturen er for lav, må det evt. vente til foråret 2020.

Status

September 19
Arbejdet i Domus Vista Park III’s nordvestlige område er færdigt. Under parkeringsarealet er der anlagt et forsinkelsesbassin, der kan rumme ca. 170 m³ regnvand.
Regnbedet ved Lærkeskellet er også færdiganlagt og klar til, at der bliver plantet senere på måneden. 
I øjeblikket er der arbejder i gang i parkeringsarealet i den nordøstlige del af Domus Vista Park III, hvor der anlægges to forsinkelsesbassiner, der tilsammen kan rumme 390 m³ regnvand. Og ved Lærkeskellet bliver der anlagt render til regnvandsforsinkelse.
Projektet er igen stødt på punktvis forurenet jord, som der tages hånd om efter de gældende regler på området. 
Det forventes dog stadig, at vi er færdige med arbejderne i området i november 2019.

 

Juni 19
Arbejdet i området midt i  Domus Vista Park III er færdigt. Under jorden er der anlagt 1 forsinkelsesbassin, der kan rumme ca. 320 m³. I hjørnet ned mod Askeskellet er der etableret en fordybning i græsarealet. I tørvejr og under mere almindelige regnskyl vil denne fordybning stå tørt, men under kraftige regnskyl kan området blive vandfyldt, hvilket er en del af klimasikringsprojektet. Vandet vil i disse situationer stå der relativt kortvarigt og forsvinde, så snart der er plads i kloakken til, at vandet kan komme væk. Der er plantet græs, som skal have lov at gro, så fællesområdet kan komme i brug igen. Arbejdet i de to sidste områder NV og NØ i Domus Vista Park III er fortsat i gang og forventes færdigt november 2019. P.t. arbejdes der inde på renderne i hele området samt ude på parkering NV.
Vi er desværre stødt på punktvis forurenet jord også i disse områder, som projektet tager hånd om efter de gældende regler på området. 

April 19
Arbejdet i Domus Vista Park III’s sydøstlige og sydvestlige område er færdigt. Under jorden er der anlagt 2 forsinkelsesbassiner, der tilsammen kan rumme ca. 515 m3, og der er etableret 84 m render. 
Arbejdet i fællesområdet midt i Domus Vista Park III er fortsat i gang og forventes færdigt i maj. Indtil videre er arbejdet med at sætte faskine-kassetterne under jorden samt renderne i skellene færdigt, og der skal efter Påske lægges muld i det grønne område og sås græs. I maj gøres belægningerne i området færdige.
Arbejdet i de to nordlige områder NV og NØ er gået i gang – der er indtil videre gravet for omlægning af fjernvarme i den nordvestlige parkeringsplads. I Lærkeskellet er forberedelserne til det nye regnbed og faskinen, der skal ligge under dette, også gået i gang. Desværre er vi også i disse områder stødt på forurenet jord som gør, at arbejdet skrider lidt langsommere frem end forventet.


November 18
Anlægsarbejdet i Domus Vista Park III’s sydøstlige hjørne er ved at være færdigt. Her er anlagt et stort forsinkelsesbassin under P-pladsen samt et regnbed og to render, som fører vandet væk fra områdets tage til bassinet. Næste etape er startet i fællesområdet midt i Domus Vista Park III. Her skal anlægges et bassin på plænen. Der er tale om et overfladebassin i det sydøstlige hjørne af plænen midt i Domus Vista Park III, og langs kanten etableres trappetrin ned mod forsænkningen. Her anlægges også et bassin under jorden. Anlægget forsinker regnvandet og nedsiver i det omfang, jordforholdene tillader det.
I uge 47 startede vi tredje etape på P-pladsen i områdets sydvestlige hjørne, hvor der først udføres et forberedende arbejde med omlægning af fjernvarmeledninger. Derefter anlægges et forsinkelsesbassin under P-pladsen.

August 18
Da vi i forsommeren begyndte at grave på første etape, viste det sig, at hele området var fyldt op med byggerester med mange store betonbrokker i et omfang, som forundersøgelserne ikke havde indikeret. Det satte tempoet meget ned. Efter nogle uger stødte projektet på forurening med olierester. Det stoppede arbejdet i en længere periode, hvor man arbejdede på at fastlægge omfanget af forureningen. Da projektet bl.a. er baseret på at nedsive regnvand, skulle det afklares med miljømyndighederne, om projektet med den nye viden om undergrunden kunne beholde sin nedsivningstilladelse. Det endte heldigvis godt, da forureningerne er meget lokale og kan håndteres inden for projektets rammer. Arbejdet blev genoptaget så hurtigt som muligt.

Private projekter som Domus Vista Park III er vigtige for klimatilpasningen

Ifølge beregninger kan Frederiksbergs kloakker og de kommunale klimatilpasningsprojekter håndtere to tredjedele af det regnvand, der falder på Frederiksberg. Den sidste tredjedel af regnvandet forventes at kunne håndteres gennem lokale initiativer som det private Domus Vista Park III-projekt, hvor ejerforeningen og forsyning arbejder sammen om en klimatilpasningsløsning, der kommer beboerne i området såvel som de omkringliggende områder til gavn.

Læs mere

Skybrudsprojekter i kommunen

Rådgivning om LAR - lokal afledning af regnvand

Har du spørgsmål?

Kontakt os på:
service@frb-forsyning.dk
Tlf. 38 18 50 00

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?