search
arrow_drop_down_circle

Festlig indvielse af Frederiksbergs største klimatilpasningsprojekt vel overstået

Anlægsarbejdet gik i gang for knap to år siden og den 23. oktober i parken for enden af Femte Juni Plads blev arbejdet afsluttet på behørig vis ved en festligt indvielse af den nye pumpestation. Det blev et stort tilløbsstykke, da mere end 200 forventningsfulde borgere dukkede op til et lille besøg i dybet, en hotdog og en kop kaffe.


Log over det færdige arbejde med bassinledninger under jorden i området omkring Femte Juni Plads

Klimaændringerne fører til øget nedbør og øget risiko for oversvømmelser. Især skybruddet den 2. juli 2011 gik hårdt ud over Frederiksberg og København

For at mindske risikoen for oversvømmelser har Frederiksberg Forsyning anlagt bassinledninger (store rør) i området ved Femte Juni Plads. Bassinledningerne vil opsamle og forsinke store mængder regnvand. Læs mere her på siden.

 

Tidspunkt Aktivitet
7. oktober 2019 Der inviteres til indvielse af den nye pumpestation og hele anlægget den 23. oktober kl. 15-18 i parken for enden af Femte Juni Plads
12. september 2019 Vi er nu flere steder i gang med sidste fase af projektet nemlig retablering af bl.a vejbaner. Den kommende uge lægger vi ny asfalt på berørte områder på Femte Juni Plads, og i uge 39 lægger vi ny asfalt på Beringsvej og på den del af La Cours Vej og Nyelandsvej, der har været berørt af projektet.  
19. august 2019 Der skal tilsluttes vejbrønde ved viadukten på Dalgas Boulevard. Vi spærrer derfor Dalgas Boulevard for gennemkørsel for bilister i sydgående retning efter Bernhard Bangs Alle til før Wilkensvej i perioden 26. august til 1. oktober.
28. juni 2019 Den 21. juni blev Nyelandsvej åbnet for normal trafik igen. Hen over sommeren fortsætter vi med at tilslutte vejbrønde på Femte Juni Plads, Nyelandsvej og Dalgas Boulevard, hvilket kun vil medføre punktvise gener og korte perioder med trafikændringer få steder. 
29. maj 2019 Grundet forskellige udfordringer er arbejdet på Nyelandsvej forsinket således, at vi fortsat arbejder her frem til slut juni på hverdage i tidsrummet 7-18, og der vil fortsat være trafikbegrænsninger på strækningen. Forsinkelsen får ikke indflydelse på det overordnede projekts endelige afslutnngsdato.
12. april 2019 Tunnellen skal kobles til vejbrønd i rundkørslen ved Nyelandsvej. Derfor spærres Nyelandsvej ved rundkørslen i den ene retning i perioden 23. april til 3. maj. I perioden er det ikke muligt for bilister at køre ud i rundkørslen fra Femte Juni Plads siden.
21. marts 2019

Tunnellen skal kobles til vejbrønd i rundkørslen ved Stockflethsvej. Derfor spærres Stockflethsvej ved rundkørslen i den ene retning i perioden 27. marts til 12. april. I perioden er det ikke muligt for bilister at køre ud i rundkørslen fra Stockflethsvej.

28. februar 2019

Tunnellerne er nu boret færdig, og planen var nu at lukke modtagegruben på Nyelandsvej. Fordi arbejdet med at koble tunnellen til vejbrøndene på Nyelandsvej ikke kan ske fra byggepladsen i parken ved Femte Juni Plads, bibeholder vi imidlertid modtagegruben på Nyelandsvej frem til maj. Vi arbejder altså fortsat på Nyelandsvej på hverdage i tidsrummet 7-18 frem til maj, og der vil fortsat være trafikbegrænsninger på strækningen.

7. februar 2019

På byggepladsen ved Femte Juni Plads skal vi nu nedbryde og fjerne midlertidige betonkonstruktioner fra tunnelarbejdet. Det betyder, at naboer kan opleve perioder med særligt støjende arbejde i hverdagene i uge 7 mellem kl. 8 og kl. 16. Også i uge 7 bliver den store gule kran afhentet fra byggepladsen på Femte Juni Plads. 

1. februar 2019

Status på det store klimatilpasningsprojekt Femte Juni Plads er, at tunnel nummer to nu også er boret og bassinledning etableret. Tunnelboremaskinen brød igennem til modtagegruben på Nyelandsvej i uge 4, se video af begivenheden. Vi er nu i gang med at forberede til tilslutning af vejbrønde, hvorefter trafikken bliver normal igen - et arbejde, vi forventer færdigt i begyndelsen af marts 2019.

Modtagegruben på Dalgas Boulevard er lukket og vejen har normal drift, dog arbejder Frederiksberg Kommune med at renovere værn på strækningen.

Nu hvor tunnelboremaskinerne er væk, kan vi begynde byggeriet af den nye pumpestation i byggegruben på Femte Juni Plads. Vi forventer opstart til marts. Se dronevideo af byggegruben.

15. november 2018

Vi er i gang med udgravningen til modtagegruben i Nyelandsvej. For at sikre udgravningen etablerer vi spunsjern. Vi er imidlertid stødt på uforudsete forhindringer og er desværre nødt til at forlænge perioden med dette særligt støjende arbejde til den 23. nov. Arbejdet medfører også en del vibrationer i området, der vil mærkes som rystelser i bygninger og på vejareal.

Vi arbejder fortsat i tidsrummet 7-18, og der vil fortsat være spærret på Nyelandsvej for bilister på stykket nr. 83-87 i begge retninger. Der vil stadig være passage for cyklister og gående. 

6. november 2018

Den 3. oktober brød boremaskine 1 gennem til modtagegruben på Dalgas Boulevard. Frederiksberg Forsyning inviterer i den anledning interesserede til et besøg i tunnellen og til at høre staus på projektet om skybrudssikring. Det sker onsdag den 21. november kl. 15-18. Det foregår på byggepladsen Femte Juni Plads og vi mødes ved siden af skurvognen på Grøndalsvej over for byggepladsen.

Husk fornuftigt fodtøj, og vær opmærksom på, at tunnelbesøget ikke er velegnet for små børn eller gangbesværede.

Program:

15.00 - 15.30 Velkommen ved borgmester Jørgen Glenthøj og adm. dir. i Frederiksberg Forsyning Søren Krøigaard

15.30 - 18.00 20 minutters besøg i tunnelen i hold a 10-15 personer

15.30 - 18.00 Spørg eksperterne og få svar på dine spørgsmål

Under arrangementet byder vi på te/kaffe og kage.

1. november 2018 Vi er i gang med udgravningen til modtagegruben i Nyelandsvej. For at sikre udgravningen skal der etableres spunsjern. Dette særligt støjende arbejde vil vi udføre i perioden 12. nov. til 16. nov. i tidsrummet kl. 7-18. Nyelandsvej spærres for bilister i begge retninger på strækningen nr. 85-87. Der bliver fortsat fælles fortov/cykelsti i begge sider af vejen i hele perioden. I perioden vil der desuden blive henholdsvis leveret og afhentet en stor maskine, der skal udføre spunsningen. Dette kan ske uden for arbejdstid. Naboorientering om varsling om særligt støjende arbejde uddeles 5. nov.
12. oktober 2018 Vi skal nu i gang med at grave modtagegruben på Nyelandsvej.

Nyelandsvej spærres for gennemkørsel for bilister fra Nordre Fasanvej mod Tesdorpfsvej i perioden uge 42 2018 og frem til februar 2019. Der bliver fælles fortov/cykelsti i begge sider af vejen i hele perioden. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00.

5. oktober 2018

Vi er nu færdige med gravearbejdet på Beringsvej og La Cours Vej, hvor der er gravet en ny kloak til regnvand ned i vejen.

Tunnelboremaskinerne, der skal bore de to tunneller fra Femte Juni Plads gennem henholdsvis Dalgas Boulevard og Nyelandsvej har arbejdet siden juni måned, og den 3. oktober brød boremaskine 1 gennem til modtagegruben på Dalgas Boulevard. Her fortsætter arbejdet nu med at koble til det eksisterende system i Dalgas Boulevard frem til december. I perioden vil Dalgas Boulevard fortsat være ensrettet på stykket.

Boremaskine 2, der borer tunnelen gennem Nyelandsvej forventer vi bryder igennem til modtagegruben i december måned, og vi er så småt begyndt at gøre klar til at grave modtagegruben på Nyelandsvej.

10. september 2018 Et defekt leje på et ventilatonsanlæg har resulteret i støj på byggepladsen - Femte Juni Plads, uden for arbejdstid. Skaden er udbedret.
23. august 2018 Relevante husstande i området omkring planlagt udgravning til modtagegrube på Nyelandsvej varsles i henhold til Byggelovens § 12 om, at anlægsarbejderne påbegyndes i uge 39 2018. Varslingen sendes pr. brev af firmaet Krüger i uge 36.
23. august 2018

Vi starter udgravningen til modtagegruben i Dalgas Boulevard op den 28. august 2018. Dalgas Boulevard ensrettes for bilister i nordgående retning fra Bernhard Bangs Allé til Finsensvej. Gravearbejdet på Dalgas Boulevard forventes færdigt i december 2018 og udføres på hverdage i tidsrummet kl. 07.00-18.00.

For at sikre udgravningen skal der etableres spunsjern. Dette særligt støjende arbejde vil vi udføre i weekenden den 1. sep. Kl. 8-18 og den 2. sep. kl. 9-19. Fra fredag aften til mandag morgen vil strækningen være helt spærret for trafik, og der vil fredag aften og søndag aften efter kl. 19 blive henholdsvis leveret og afhentet en stor maskine, der skal udføre spunsningen. Naboorientering om varsling om særligt støjende arbejde er uddelt.

14. august 2018

Arbejdet på La Cours Vej startede op midt i juni 2018 og vil fortsætte frem til slut september 2018. I perioden er der opsat afspærring i den side med ulige husnumre fra Beringsvej og næsten helt op til Dalgas Boulevard. Inden for afspærringen findes en oplagsplads, hvor fra der hentes materialer til arbejdet. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet kl. 7.00-18.00.

I perioden ensrettes La Cours Vej fra Dalgas Boulevard mod Emil Chr. Hansens Vej og lukkes helt for trafik (undtagen beboere og ærindekørsel) mellem kl. 8.15 og 18. Desuden spærres P-pladser på La Cours Vej og Beringsvej løbende ud for arbejdsstedet.

6. august 2018 Relevante husstande på Dalgas Boulevard varsles af firmaet Krüger pr. brev i henhold til Byggelovens § 12 om, at anlægsarbejderne påbegyndes i deres område i slutningen af august 2018.
13. juni 2018 Relevante husstande på Femte Juni Plads, Dalgas Boulevard og Nyelandsvej varsles af firmaet Krüger pr. brev i henhold til Byggelovens § 12 om, at anlægsarbejderne påbegyndes i begyndelsen af juli 2018.
13. juni 2018 Frederiksberg Forsyning inviterer interesserede naboer til at se de store tunnelboremaskiner og høre staus på projektet om skybrudssikring. Vi mødes ved skurvognen kl. 18-19.
12. juni 2018 Den anden tunnelboremaskine ankommer til byggepladsen i parken ved Femte Juni Plads.
16. maj 2018

I dag ankom den store kran til byggepladsen i parken ved Femte Juni Plads. Den skal hejse tunnelboremaskinen på plads i byggegruben. I morgen den 17. maj ankommer så den første af tunnelboremaskinerne, der skal bore sig vej gennem Femte Juni Plads, Dalgas Boulevard og Nyelandsvej og gøre plads til de store bassinledninger. Tunneleringsarbejdet forventes færdigt i januar 2019.

3. maj 2018

Arbejdet startes op på Beringsvej mandag d. 7. maj 2018 og vil fortsætte frem til midt Juni 2018.

Der vil i perioden blive inddraget parkeringspladser i den side med ulige husnumre, og det vil ikke være muligt at parkere her på hverdage i tidsrummet 7-18.

25. april 2018

På Beringsvej og La Cours Vej (fra Beringsvej til Dalgas Boulevard) skal der graves en ny kloak til regnvand ned i vejen. Når regnvandskloakken graves ned, lægges der samtidig nye rør fra kloakken til alle vejbrøndene, således at regnvand, der falder på vej ledes til den ny regnvandskloak.

Anlægsarbejderne påbegyndes i slutningen af april og forventes færdigt i oktober 2018. Arbejdet udføres på hverdage i tidsrummet kl. 7.00-18.00.

I perioden ensrettes La Cours Vej fra Dalgas Boulevard mod Emil Chr. Hansens Vej og lukkes helt for trafik (undtagen beboere og ærindekørsel) mellem kl. 8.15 og 18. Desuden spærres P-pladser på La Cours Vej og Beringsvej løbende ud for arbejdsstedet.

4. april 2018 Husstande på Beringsvej og La Cours Vej varsles af firmaet Krüger pr. brev i henhold til Byggelovens § 12 om, at anlægsarbejderne påbegyndes i slutningen af april 2018. Husstandene varsles ligeledes af firmaet GEO om evt. fotoregistrering af ejendom, der foretages den 16.-20. april.
13. marts til midt maj 2018 På byggepladsen i parken ved Femte Juni Plads foregår normal udgravning, jordkørsel med lastbiler og støbning af fundament som klargøring til tunnelering.
9. og 12. marts 2018 De 90 pæle, der skal stabilisere byggegruben i den nordlige del af parken ved Femte Juni Plads er etableret. Sekantpælemaskinen køres væk fredag den 9. marts i tidsrummet kl. 9-12, og næste fase begynder. En Hydraulisk hammer ankommer til pladsen, og med den skal et betonlag bankes væk. Det er et støjende arbejde, der vil stå på fredag den 9. marts og mandag den 12. marts i tidsrummet kl. 8-16.
Uge 12 og 13 GEO påbegynder fotoregistrering af ejendomme på Dalgas Boulevard og af enkelte ejendomme på nærliggende adresser. Ejerne varsles pr. brev.
19. februar Vi arbejder nu med sekantpælemaskinen kl. 7-18 i hverdagene. Vi har foretaget støjmålinger i arbejdsområdet, hvor sekantpælemaskinen er i gang. Resultatet af målingerne tillader, at vi arbejder kl. 7-18 i hverdagene og det er planen er at fortsætte med dette, indtil opgaven er slut medio marts.
Uge 8 2018 GEO påbegynder fotoregistrering af ejendomme på Nyelandsvej. Ejerne varsles pr. brev.
7. februar 2018 Frederiksberg Forsyning inviterede interesserede naboer til at se den store sekantpælemaskine og høre mere om skybrudssikring.
24. januar 2018 Onsdag den 24. januar mellem kl. 11 og kl. 14 ankommer den store sekantpælemaskine til byggepladsen Femte Juni Plads. Der er tale om en særkørsel, der kun kan foretages på bestemte tidspunkter af trafikmæssige hensyn og i henhold til politiets krav. Maskinen skal efter klargøring og frem til slutningen af marts måned bruges til etablering af den store byggegrube, der skal kunne huse tunneleringsmaskinen og den efterfølgende pumpestation. Vi forventer at begynde arbejdet med maskinen i uge 6.
Uge 5 2018 Yderligere fotoregistrering udføres af GEO
December 2019 Anlægsarbejdet slutter (forventet)
Forår 2018 Anlægsarbejdet starter, herunder gravearbejde, tunnelering m.m.
Ultimo 2017 Udvalgte husstande varsles af firmaet Krüger pr. brev i henhold til Byggelovens § 12 om at anlægsarbejderne påbegyndes i starten af januar 2018, og udvalgte husstande varsles af firmaet GEO om ekstra fotoregistrering af ejendom.
Ultimo 2017 Orienteringsmøde med borgere - Invitation til åbent hus den 25. oktober.   Se præsentation fra arrangementet
Efterår 2017

Anlægsarbejdet sendes i udbud

Primo 2017 Renovering af hovedkloakken på Femte Juni Plads. Herefter renoveringsarbejde på Grøndalsengen. Er ikke en del af denne klimatilpasningsplan, men blot forlængelse af levetiden på kloakken - se mere under Vi graver
2016 - 2017 Behandling hos en række myndigheder - samt fortsat projektering og tegningsarbejde
29. sept. 2016 Brev til udvalgte ejendomme - ang. montering af ekstra måler-bolt i fundament
23. marts 2016 Brev til udvalgte ejendomme. Herefter prøvegravning af fundament og indvendig fotoregistering af ejendomme
26. feb. 2016 Brev til udvalgte ejendomme. Herefter udvendig fotoregistering af ejendomme
14. sept. - 22. okt. 2015 Geotekniske forundersøgelser / prøveboringer for at undersøge jordbundsforholdene. Der vil være parkeringsforbud flere steder

Spørgsmål og svar

Hvad er formålet?
Projektet skal mindske risikoen for oversvømmelser. Både i Femte Juni Plads-området og i de omkringliggende områder, som vandet løber til, når der er fyldt op i kloakkerne ved Femte Juni Plads.

Kloaksystemet i Femte Juni Plads-området udvides derfor med en række bassinledninger, dvs. store rør, der kan opsamle store mængder regnvand. Ledningerne kommer til at ligge parallelt med de almindelige kloakledninger 5-10 meter under vejene og har en diameter på 2 meter.

Hvor skal ledningerne ligge?
Bassinledningerne tænkes placeret under Femte Juni Parken og under følgende veje: Femte Juni Plads, Dalgas Boulevard og Nyelandsvej. Under La Cours Vej og Beringsvej nedgraves mindre regnvandsledninger. Se kortet i højre side.

Hvorfor denne placering?
Disse veje er valgt, fordi de især bliver oversvømmet ved skybrud. Desuden er det målet, at regnvandet ikke hober sig op i de lavereliggende områder, fx på strækningen fra Nyelandsvej ved La Cour Vejens Skole til viadukten på Dalgas Boulevard ved Lindevang Station.

Hvornår gennemføres selve arbejdet?
Selve anlægsarbejdet er planlagt til 2018 – 2019. Se tidsplanen herover.

Bliver de nye bassinledninger synlige?
Nej – kun i form af dæksler, riste m.m. i vejene.

Er der nogen gener ved anlægsarbejdet?
Det er et omfattende arbejde, og vi har brug for plads til køretøjer og andre maskiner. Vi opmagasinerer materialer og opstiller bl.a. containere til opgravet jord. Ved arbejdsområderne sætter vi parkering forbudt-skilte med tidsbegrænsning op. Mens arbejdet står på, kan du opleve gener i forbindelse med til- og frakørsel i området. Der kan også forekomme støj.

Vi bestræber os på at tage hensyn til alle berørte parter. For eksempel anlægges de store bassinledninger vha. tunnelering - herved skaber arbejdet mindst mulige gener for beboere, trafikanter og træer.

Hvad sker der med regnvandet?
I dag løber regnvandet og spildevandet samlet i kloakkerne. De store nye bassinledninger skal forsinke dette ved fx skybrud, så kloakkerne ikke overbelastes.

Hvem er bygherre?
Frederiksberg Forsyning står for byggeriet på vegne af Frederiksberg Kloak, der ejer kloakkerne. Begge selskaber er ejet af Frederiksberg Kommune.

Findes der bassinledninger andre steder?
Bl.a. i Lindevangsparken er også gennemført et klimaprojekt.
 

Nyt om bassinledninger ved Femte Juni Plads

Få en e-mail, når der er nyt om projektet:


Afmeld nyhedsbrev

Hvad synes du om denne side?