Skip til indhold
search
arrow_drop_down_circle

Rolighedsvej Bycampus

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti etableres i årene 2021-2027 en åben bycampus med studieboliger, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, en ny idrætshal, nye stræder, parkeringskælder og et grønt område.

Visionen er at skabe en grøn, levende og åben bycampus, hvor der er dejligt at bo, gå i skole, studere, forske, dyrke idræt, og hvor alle beboere kan mødes i smukke, grønne omgivelser.

Lokalplanen for Rolighedsvej Bycampus blev vedtaget den 22. juni 2020. Lokalplanen er detaljeret udformet for at sikre den bedst mulige kvalitet i det samlede projekt. Projektet består primært af nybyggeri, men grundens to bevaringsværdige bygninger er integreret i Rolighedsvej Bycampus, hvorved historien om Landbohøjskolen og Serumlaboratoriet fastholdes. 

De nye byggerier etableres i etaper af forskellige bygherrer og firmaer, men de skal alle skal overholde regler for sikkerhed, støj og andre gener. Parallelt med byggeriet foretages en omlægning af kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, varme og kloak. 

Projekterne i Rolighedsvej Bycampus

Studieboliger og boliger til særlige boformer
Mod Åboulevarden etableres 519 studieboliger og 158 boliger til særlige boformer til unge forskere og iværksættere. Bebyggelserne opføres i 6-7 etager, og bygningernes hjørner runder mod de omgivende veje. I dele af stueetagen planlægges café, fitness, vaskeri og butik.

Udviklingsvirksomheden NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Familieboliger 
Den bevaringsværdige bygning på Bülowsvej 27 indrettes til 18 familieboliger. Bebyggelsen renoveres med respekt for dens historie og nuværende arkitektoniske udtryk.

NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Prins Henriks Skole
Prins Henriks Skole vil indeholde børnehave, grundskole og gymnasium. Skolen opføres i den bevaringsværdige bygning ud mod Rolighedsvej og som nybyggeri. Skolen bliver på i alt ca. 11.200 m2 med indgang ud til Rolighedsvej.

Prins Henriks Skoles Ejendomsfond er bygherre på projektet. Holscher Nordberg Arkitekter har tegnet skolen.
    
Idrætshal
Idrætshallen bliver på i alt ca. 3.700 m2 - fordelt på fire niveauer. Hallen vil indeholde en idrætshal til boldspil, en badmintonhal, en multisal til bl.a. yoga og gymnastik samt øvrige støttefaciliteter og lokaler.

Idrætshallens indgang og forplads mod vest vil sikre et godt samspil ud til det grønne område. 

Frederiksberg Kommune er bygherre på idrætshallen. Indhold og udformning af hallen tager afsæt i et idéoplæg fra BBP Arkitekter. Mere information om idrætshallen findes nedenfor.

Grønt område
Det grønne område vil være med til at skabe forbindelse mellem den nye bycampus og udearealerne ved Københavns Universitet på tværs af Den Grønne Sti. Området indrettes som en grøn oase med græsflader, varieret terræn og fritstående trægrupper, og området vil også danne frodige og inspirerende rammer til idræt, bevægelse, leg og ophold. 

I det grønne område vil der indgå elementer til regnvandshåndtering, og de eksisterende træer vil med nye træer og en varieret staudeplantning bidrage til en større biodiversitet i området.

Frederiksberg Kommune er bygherre på det grønne område.

Stræder og forbindelser
Stræderne udgør de primære øst-vestlige forbindelser i den nye bycampus og forbeholdes gående og cyklende. Rundt om familieboligerne mod Bülowsvej suppleres de med en servicevej, der kan benyttes til affaldsafhentning og servicebiler, men ikke til offentlig trafik. 

NREP etablerer stræderne og overdrager dem herefter til Frederiksberg Kommune.

Parkering
Al parkering til Rolighed Bycampus placeres under jorden i en fælles parkeringskælder, der anlægges under studieboligerne og boligerne til særlige boformer ud mod Åboulevard. Der vil være tilkørsel til parkeringskælderen fra Bülowsvej.

Der bliver også gode forhold ud til Rolighedsvej for på- og afsætning af børn og elever tilknyttet Prins Henriks Skole. Der etableres desuden et stort antal cykelparkeringspladser i området - ud over cykel- parkeringspladserne i parkeringskælderen og dem til Prins Henriks Skole. Der kan læses mere om områdets parkering og trafikale forhold i lokalplanen (se link nedenfor). 

Klimatilpasning
Det grønne område vil være et centralt element i regnvandshåndteringen på Rolighedsvej Bycampus. Herudover vil dele af gader og stræder inden for området etableres som forsinkelsesveje, inden regnvandet på sigt ledes videre til det kommende omkringliggende skybrudssystem.

Forsyning og omlægning af kloak
Frederiksberg Forsyning omlægger store kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, varme og kloak.

Den overordnede tidsplan for Rolighedsvej Bycampus er:

Forår/sommer 2021: Forberedelse og byggemodning af grund inkl. delvis nedrivning af eksisterende bygninger samt forberedelse til fjernvarme

Efterår 2021 - forår 2024: Studieboliger og boliger til særlige boformer bygges

Efterår 2021 - forår 2024: Fælles parkeringskælder og stræder etableres

Sommer 2021 - sommer 2022: Omlægning af kloakker mod Åboulevard/Bülowsvej

2021 - 2022: Familieboliger etableres i bevaringsværdig bygning mod Bülowsvej 

2021 - 2023: Prins Henriks Skole bygges

2024 - 2026: Idrætshallen bygges

2026 - 2027: Det grønne område etableres

 

Detailplan og log for forsyningens arbejde: 

Etablering af fjernvarmestik til Bülowsvej 27. Den 12. april til 23. april 2021.

Omlægning af fjernvarme til institution og spotshal på Den Grønne Sti. Den 17. maj til 1. juli 2021.

Udsending af §12. Den 21. juni 2021.

Omlægning af kloakker mod Åboulevard/Bülowsvej. Den 6. september 2021 til september 2022. Det er et større arbejde, der medfører trafikale ændringer i området bl.a. indsnævring af vejbanerne på et stykke af Åboulevarden samt ensretning af Bülowsvej, som mens arbejdet står på ikke kan tilkøres fra Åboulevarden. Der vil endvidere være betydeligt færre p-pladser på Bülowsvej, samt øget lastbiltrafik i området. 

 

Kontaktoplysninger
For mere information om det samlede byggeprojekt og/eller om de enkelte projekter kan du kontakte:

Generelt om det samlede byggeprojekt
Kontakt: Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme v/koordinator Gunnar Holse
Mail: guho01@frederiksberg.dk og telefon: 2898 4133

Studieboliger, boliger til særlige boformer og familieboliger
Kontakt: NREP
Mail: info@nrep.dk og telefon: 3948 4900

Prins Henriks Skole
Kontakt: Per Anker Hansen
Mail: pah@phse.dk og telefon: 2581 0848

Idrætshallen 
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritid v/Jesper Kamstrup
Mail: jeka05@frederiksberg.dk og telefon: 2898 0110

Parkering, grønt område og klima
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø
Mail: vpm@frederiksberg.dk og telefon: 3821 4292

Forsyning og kloak
Kontakt: Frederiksberg Forsyning
Mail: service@frb-forsyning.dk og telefon: 3818 5000

På Frederiksberg Kommunes hjemmeside www.frederiksberg.dk/byudvikling kan du se mere om Rolighedsvej Bycambus samt lokalplanerne, og så kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der udkommer 2-4 gange om året i hele perioden.

 

 

Morgentrafikudfordringer på Åboulevarden grundet indsnævring af vejbanen.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?