search
arrow_drop_down_circle

NyhederResultatet af forbrugervalget 2017-21

Valget af forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S er nu afsluttet.

Der er afgivet 484 stemmer, og valgresultatet blev:

Anders Jensen

181 stemmer

Thorkil Jørgensen  

62 stemmer

Nils-Ole Heggland

58 stemmer

Jesper Hindberg  

47 stemmer

Janne Forslund


39 stemmer

Peter Kastoft    


30 stemmer

Jonna Eltong    

26 stemmer

Christina Müller     18 stemmer
Steen Bendix Endersen   16 stemmer
David M. Gerschwald     7 stemmer
 

Anders Jensen og Thorkil Jørgensen er valgt som forbrugerrepræsentanter til de to bestyrelser for de næste 4 år.

Nils-Ole Heggland, Jesper Hindberg, Janne Forslund og Peter Kastoft er valgt som suppleanter i nævnte rækkefølge.

Baggrunden for valget er regler for forbrugerindflydelse. Det betyder, at der i 2017 skal vælges to fælles forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer og fire suppleanter til bestyrelserne i de to selskaber for de næste fire år.

Tidsplan

Aktivitet

Tidspunkt

Valget offentliggøres i lokalaviserne og her på hjemmesiden. Kandidater kan stille op.

4. juli kl. 9  

Frist for opstilling som kandidat

31. august kl. 12

Kandidater offentliggøres 
- her på hjemmesiden og i lokalaviserne

19. september (forventet)

Der kan stemmes på kandidater
- her på hjemmesiden eller ved at låne en pc hos os i vores åbningstid

7. - 16. oktober kl. 14
 

Valgresultatet offentliggøres
- her på hjemmesiden og herefter i lokalaviserne

31. oktober
 

Frist for skriftlige klager - se kontaktdata nederst
(resultatet blev offentliggjort 31. oktober her på hjemmesiden)

21. november kl. 14

 

Spørgsmål og svar

Generelle spørgsmål

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over valget?
En klage over valget skal skriftligt være modtaget via service@frb-forsyning.dk att. Valgudvalget eller via brev som skal være adresseret til Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S, att. Valgudvalget, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. En klage skal være modtaget senest en uge efter, at valgets resultat er offentliggjort på hjemmesiden. Valgudvalget træffer endelig afgørelse og vender tilbage.


Hvorfor holdes der valg?
Der er krav om forbrugerindflydelse i vand- og spildevandselskaber.

Hvordan informerer I om valget?
I lokalaviser og på hjemmesiden - se tidsplan øverst her på siden. Vi opfordrer desuden til, at du / I  oplyser alle ejendommens beboere om valget fx ved at printe annoncen fra lokalavisen eller printe denne side og hænge op på opslagstavler o. lign.

Hvem organiserer valget?
Forbrugervalget afholdes af Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S. Bestyrelserne i de to selskaber har nedsat et fælles valgudvalg, der afholder valget med bistand fra et valgsekretariat.

Hvor mange skal vælges?
Der skal vælges to bestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter - alle er fælles for de to selskaber.

Hvor står reglerne for valget?
I valgregulativet - se øverst th. her på siden.

Hvad indebærer det at være forbrugerrepræsentant?
Forbrugerrepræsentanterne har samme rettigheder, som gælder for de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Således har forbrugerrepræsentanterne:
o    Ret til at få indkaldelse til møde, og til at tale i forbindelse med bestyrelsens møder på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer
o    Stemmeret på lige vilkår med de øvrige bestyrelsesmedlemmer
o    Ret til at få sin mening ført til referat
o    Adgang til at gennemgå samme interne materiale som de øvrige bestyrelsesmedlemmer
o    Ret til samme honorar som de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Forbrugerrepræsentanterne er ligeledes underlagt samme forpligtelser som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, herunder:
o    Ansvar, både i strafferetlig og erstatningsretlig forstand.
o    Tavshedspligt

Hvor kan jeg stille spørgsmål omkring valget?
Kontakt kundeservice på service@frb-forsyning.dk eller på tlf.: 38 18 50 00 (se vores åbningstider nederst). Efter omstændighederne vil kundeservice vil hjælpe dig med kontakt til Valgudvalget.

Hvordan kommer jeg i kontakt med valgudvalget?
Du kan skrive til service@frb-forsyning.dk att. Valgudvalget eller via brev som skal være adresseret til Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S, att. Valgudvalget, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg.

Hvad gør jeg, hvis jeg vil klage over valget?
En klage over valget skal skriftligt være modtaget via service@frb-forsyning.dk att. Valgudvalget eller via brev som skal være adresseret til Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S, att. Valgudvalget, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg. En klage skal være modtaget senest en uge efter, at valgets resultat er offentliggjort på www.frb-forsyning.dk/valg17. Valgudvalget træffer endelig afgørelse og vender tilbage.

Hvornår finder valget sted?
Se tidsplan øverst her på siden.

Jeg vil stemme


Hvordan stemmer jeg?
Du stemmer via links øverst th. her på www.frb-forsyning.dk/valg17

Du logger ind med nem ID og afgiver din stemme
Hvis du ikke har adresse på Frederiksberg, skal du oplyse din adresse og kundenummer. 

Jeg har ingen computer med internetadgang – kan jeg alligevel stemme?
Du kan møde op og få personlig hjælp i vores receptionen i åbningstiden (se nederst på siden) på Stæhr Johansens Vej 38 og bruge vores PC i receptionen.
Du skal medbringe billedlegitimation, hvor adresse også fremgår (fx pas eller kørekort plus sygesikringskort). Er du erhvervsdrivende medbringes desuden dokumentation for CVR-nr.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Hvor mange stemmer kan jeg afgive?
Du kan afgive en stemme. Det er blevet besluttet af administrative grunde, og fordi der vælges to forbrugerrepræsentanter (og suppleanter) fælles for Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S

Hvem kan stemme?
En repræsentant for hver boligenhed / erhvervsenhed kan afgive en stemme.

Min partner har stemt, hvorfor kan jeg ikke stemme?
Der kan kun afgives en stemme per boligenhed / erhvervsenhed. Beboerne skal derfor være enige om, hvem der skal stemmes på.

Jeg bor på Frederiksberg i kolonihavehus / sommerhus kan jeg stemme?
Nej, du kan ikke stemme. Et kolonihavehus/sommerhus er ikke at betragte som en permanent boligenhed, som giver stemmeret.

Jeg låner eller lejer en lejlighed i kun en måned, kan jeg stemme?
Nej, kortvarige lejemål på indtil en måneds varighed giver ikke stemmeret.

Jeg bor ikke på Frederiksberg, kan jeg afgive stemme til valget?
Ja, du skal ikke bo på Frederiksberg, men være kunde i selskaberne.

Jeg bor på Frederiksberg, men har også forretning på Frederiksberg, hvor mange stemmer kan jeg afgive?
Hvis du har en erhvervsenhed med selvstændig forretningsadresse på Frederiksberg, som ikke er din bopæl, vil du kunne afgive stemme både for din erhvervsenhed og din boligenhed.

Jeg har bopæl og forretning på samme adresse. Kan jeg afgive to stemmer?
Nej, du kan kun afgive en stemme fra adressen. Du vælger selv, om du vil stemme enten på vegne af erhvervsenheden eller boligenheden.

Jeg overtager min nye lejelejlighed i oktober. Kan jeg stemme?
Der kan kun afgives en stemme per boligenhed. Du skal derfor aftale med den fraflyttende / tilflyttende beboer, hvem af jer der skal udøve stemmeretten.

Kan jeg afgive stemme ved fuldmagt?
Nej, desværre.

I min lejlighed bor vi tre voksne, hvorfor kan vi kun afgive en stemme?
Jeg er en erhvervsenhed med mange vandmålere og et stort vandforbrug, hvorfor kan jeg kun afgive en stemme?
Det er en vanskelig opgave at definere og administrere, hvem der er forbruger. Lovgivningen har overladt det til selskaberne selv at definere og afgrænse de stemmeberettigede ud fra praktiske, administrative og økonomiske grunde. Uanset hvilken model, der vælges, vil millimeterretfærdighed næppe kunne opnås. Vi har valgt en løsning ud fra praktiske, administrative og økonomiske grunde, hvorefter alle selvstændige boligenheder og erhvervsenheder kan afgive en stemme.

Hvorfor skal jeg opgive CPR-nr. ? Hvad bruger I det til?
CPR nummer (og adresse, tlf. nr. og mailadresse) anvendes som identifikation samt til sikring af, at der kun afgives det tilladte antal stemmer ud fra bolig- eller erhvervsenheden.

Jeg er utryg ved at skulle oplyse mit CPR-nr. i forbindelse med at stemme / Er min stemme anonym?
Den tekniske del af vores forbrugervalg afholdes via en elektronisk løsning fra Dataminds, som har stor erfaring med at håndtere personfølsomme data. Disse data videregives ikke til andre systemer eller 3. part.

Hvem optæller stemmer?
Valgudvalget i samarbejde med Dataminds.

Hvad sker der, hvis to kandidater får lige mange stemmer?
Valgudvalget foretager en lodtrækning. Valgudvalget vil kontakte de pågældende to kandidater og aftale nærmere, så de får mulighed for at overvære lodtrækningen.

Hvornår og hvordan bliver resultatet offentliggjort?
I lokalaviserne og her på www.frb-forsyning.dk/valg17. Se tidsplan øverst på siden. De valgte forbrugerrepræsentanter og –suppleanter får direkte besked.
 

Tekniske spørgsmål, når du stemmer

Systemet vil ikke acceptere mit CPR- / CVR-nr.? / Min adresse står ikke på listen?
Får du en fejlmeddelelse efter flere forsøg, er du nødt til personligt at møde op i åbningstiden (se nederst på siden) på Stæhr Johansens Vej 38, hvor vi vil hjælpe dig. Husk at medbringe billedlegitimation hvor adresse også fremgår (fx enten pas eller kørekort + sygesikringskort). Er du erhvervsdrivende desuden dokumentation for CVR-nr.

Mit vejnr. kommer ikke frem på listen, efter jeg har valgt vejnavn?
Din virksomhed er muligvis ikke registreret korrekt i BBR-registret med den rigtige kode for virksomhedstype. Du er nødt til personligt at møde op hos os og stemme (se herover).

Åbningstider
Frederiksberg Forsyning
Stæhr Johansens Vej 38 
2000 Frederiksberg 
Mandag - onsdag: 8 – 15
Torsdag: 8 - 17
Fredag: 8 - 13
service@frb-forsyning.dk 
Tlf.: 38 18 50 00
Se hvor vi bor
Frederiksberg Forsyning leverer gas, vand og fjernvarme samt bortleder spildevand på Frederiksberg.

   

Publiceret: 31-10-2017

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?