Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Valby Skybrudstunnel

 

Valby Skybrudstunnel skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Tunnelen er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan og skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Vest og Valby og lede det videre ud i Kalveboderne via Enghave Kanal nær ved Valbyparken.

Tunnelen vil samtidig kunne fungere som en bassinledning, dvs. et underjordisk opsamlingsbassin, der kan opbevare en meget stor mængde overløbsvand fra kloaksystemet, indtil vandet kan pumpes til rensningsanlægget. Derved bidrager den færdige tunnel til at reducere antallet af såkaldte overløbshændelser, hvor urenset vand ledes ud til Kalveboderne, fra ca. 5 gange om året til 1-2 gange om året.

Strækning
Valby Skybrudstunnel skal anlægges fra F.L. Smidths parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej under Grønttorvet, MCDonalds ved Blushøjvej, Valby Idrætspark, Valbyparken, Musikbyen og ud til i Kalveboderne via Enghave Kanal.

Tidsplan
Byggeriet af tunnelen forventes at begynde i 2024, og tunnelen forventes at stå færdig i 2028. Inden anlægsarbejdet går i gang, undersøger HOFOR og Frederiksberg Forsyning bl.a. miljøforhold, geotekniske forhold og den eksisterende infrastruktur i området – fx vand- og varmerør m.v. Desuden skal vi afdække risici og indhente de nødvendige tilladelser til byggeriet.

Projektets konsekvenser for miljøet undersøges
HOFOR og Frederiksberg Forsyning har i oktober 2020 indledt en miljøvurderingsproces (VVM) af Valby Skybrudstunnel. Processen vil munde ud i en miljøkonsekvensrapport, der beskriver, om projektet kan få væsentlig indvirkning på miljøet, og hvad projektet i så fald vil gøre for at afbøde denne indvirkning . Københavns Kommune er myndighed på projektets VVM, og skal på baggrund af miljøkonsekvensrapporten give en VVM-tilladelse til projektet. Den samlede miljøvurderingsproces inklusive div. offentlige høringer forventes at være afsluttet i efteråret 2022.

Dimensioner
Tunnelen bliver ca. 2,8 km lang, og rørene bliver 3,4 meter i indvendig diameter og kommer til at ligge 15-20 meter nede i undergrunden. Der etableres i alt fire skakte til borearbejdet. Skybrudstunnellen kobles til kloakken via underjordiske tilslutningsbygværker, der anlægges som en del af projektet.
Når skybrudstunnelen er færdig, vil der være meget få tegn på den i omgivelserne i form af dæksler i veje eller pladser.

Kapacitet
Tunnelen vil kunne klare en pludselig regnmængde, der er så kraftig, at den statistisk set kun vil forekomme en gang hvert 100. år (en såkaldt 100-års regn).

Anvendelse
Tunnelen skal kunne tages i brug som skybrudstunnel, når der står vand på terræn i området. Statistiske beregninger viser, at det vil ske ca. to-tre gange hvert årti. I fremtiden kan vi dog forvente flere kraftige regnbyger og skybrud, så om 100 år vil det ske ca. syv gange pr. årti.

Tunnelen skal også fungere som bassinledning, der understøtter kloaknettet generelt og bidrager til, at overløb til Kalveboderne reduceres.

Bygherrer
Etableringen af Valby Skybrudstunnel sker i et samarbejde mellem København og Frederiksberg kommuner og disses forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning. Arbejdet sker i regi af den såkaldte fire-parts samarbejdsaftale, som skaber synergi og sammenhæng mellem klimatilpasningsløsningerne i København og på Frederiksberg.

Rådgivere
NIRAS er rådgiver på opgaven og løser den sammen med underrådgivere fra Danmark, England og Tyskland.

Budget
Anlægsbudgettet for Valby Skybrudstunnel er ca. 600 mio. kroner.

 

 

Se miljøpåvirkninger og tidsplaner for tunnelens byggepladser:

Folder om arbejdet på Blushøjvej (McDonalds)
Folder om arbejdet ved HF Musikbyen og Enghave Kanal
Folder om arbejdet på FL. Smidth/ Høffdingsvej

Informationsmøder

9. og 21. juni 2022

Se præsentationen fra informationsmødet 21. juni 2022

Se 3D-tegninger af tunnellens skakte 

Pressemeddelelse om informationsmøder i juni (link til HOFORs hjemmeside)

Informationsmøde

18. januar 2020- online

Her blev projektet præsenteret i hovedtræk, og emnerne i den netop indledte miljøvurderingsproces blev ridset op.

Vi modtog en række spørgsmål, som så vidt muligt blev besvaret undervejs og resten besvares skriftligt og formidles her såvel som på HOFORs side om tunnellen.

Mødet blev optaget, og her kan du tilgå optagelsen 

Se præsentationen fra informationsmødet 18. januar 2020

Se svar på de spørgmål, der blev stillet på informationsmødet 18. januar 2021


Kontakt

Projektleder i Frederiksberg Forsyning
Mikael Koopmann
Tlf.: 38 18 50 00
E-mail: miko@frb-forsyning.dk

Projektleder i HOFOR
Mads Dalgaard
Tlf. 33 95 33 95
E-mail:maddal@hofor.dk

Find os her

facebook twitter inster