Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Valby Skybrudstunnel

Valby Skybrudstunnel skal være med til at sikre byen mod oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Tunnelen skal kunne opsamle skybrudsvand fra Frederiksberg Vest og Valby og lede det videre ud i Kalveboderne via Enghave Kanal nær ved Sydhavnstippen.


Valby Skybrudstunnel, der er er én af flere hovedvandveje i Københavns og Frederiksberg Kommuners skybrudskonkretiseringsplan, skal samtidig fungere som bassinledning, dvs. et underjordisk opsamlingsbassin, der kan opbevare en meget stor mængde overløbsvand fra kloaksystemet, indtil vandet kan pumpes til rensningsanlægget. Derved bidrager den færdige tunnel til at reducere udledningen af u-renset spildevand til Kalveboderne via Gåsebækrenden - fra ca. 5 gange om året til 1 gang om året.

Strækning
Tunnel skal anlægges fra F.L. Smidths parkeringsplads ved Høffdingsvej/Ramsingsvej og løbe under hhv. Grønttorvet, MCDonalds ved Blushøjvej, Valby Idrætspark, Valbyparken, Musikbyen og munde i Kalveboderne via udløbspunkter i Gåsebækrenden og Enghave Kanal for hhv. hverdagsregn og skybrud.

Tidsplan
Byggeriet af tunnelen forventes at begynde i 2024, og tunnelen forventes at stå færdig i 2028. 
HOFOR og Frederiksberg Forsyning forventer at udbyde opgaven i maj 2023 med henblik på at indgå kontrakt med den vindende entreprenør ved årsskiftet 2023/24. 

Miljømyndigheden har godkendt projektet
HOFOR og Frederiksberg Forsyning startede i 2020 en miljøvurderingsproces, der er mundet ud i en miljøkonsekvensrapport (VVM) for Valby Skybrudstunnel, der beskriver tunnelbyggeriets indvirkning på miljøet samt hvad projektet kan gøre for at afbøde denne indvirkning.  I januar 2023 gav Miljømyndigheden i Københavns Kommunes tilladelse til, at tunnelen kan blive bygget.

Dimensioner
Tunnelen bliver ca. 2,4 km lang, og rørene bliver 3,4 meter i indvendig diameter og kommer til at ligge 15-20 meter nede i undergrunden. Der etableres i alt fire skakte til borearbejdet. Skybrudstunnellen kobles til kloakken via underjordiske tilslutningsbygværker, der anlægges som en del af projektet. 

Kapacitet
Tunnelen vil kunne klare en pludselig regnmængde, der er så kraftig, at regnmængden statistisk set kun vil forekomme en gang hvert 100. år (en såkaldt 100-års regn), hvor kommunernes servicemål for vand på terræn overholdes.

Anvendelse
Tunnelen skal kunne tages i brug som skybrudstunnel, umiddelbart inden der står vand på terræn i området. Statistiske beregninger viser, at det vil ske ca. to-tre gange hvert årti. I fremtiden kan vi dog forvente flere kraftige regnbyger og skybrud, så om 100 år vil det ske ca. syv gange pr. årti.
Tunnelen skal også fungere som bassinledning, der understøtter kloaknettet generelt og bidrager til, at overløb til Kalveboderne reduceres til spildevandsplanens målsætning på maksimalt 1 overløb pr. år.

Bygherrer
Etableringen af Valby Skybrudstunnel sker i et samarbejde mellem København og Frederiksberg kommuner og disses forsyningsselskaber HOFOR og Frederiksberg Forsyning. Arbejdet sker i regi af den såkaldte fire-parts samarbejdsaftale, som skaber synergi og sammenhæng mellem klimatilpasningsløsningerne i København og på Frederiksberg.

Rådgivere
NIRAS er rådgiver på opgaven og løser den sammen med underrådgivere fra Danmark, England og Tyskland.

 

 

Se miljøpåvirkninger og tidsplaner for tunnelens byggepladser:

Folder om arbejdet på Blushøjvej (McDonalds)
Folder om arbejdet ved HF Musikbyen og Enghave Kanal
Folder om arbejdet på FL. Smidth/ Høffdingsvej

Informationsmøder

9. og 21. juni 2022

Se præsentationen fra informationsmødet 21. juni 2022

Se 3D-tegninger af tunnellens skakte 

Pressemeddelelse om informationsmøder i juni (link til HOFORs hjemmeside)

Informationsmøde

18. januar 2020- online

Her blev projektet præsenteret i hovedtræk, og emnerne i den netop indledte miljøvurderingsproces blev ridset op.

Vi modtog en række spørgsmål, som så vidt muligt blev besvaret undervejs og resten besvares skriftligt og formidles her såvel som på HOFORs side om tunnellen.

Mødet blev optaget, og her kan du tilgå optagelsen 

Se præsentationen fra informationsmødet 18. januar 2020

Se svar på de spørgmål, der blev stillet på informationsmødet 18. januar 2021


Kontakt

Hvis du har spørgsmål til Valby Skybrudstunnel, er du velkommen til at kontakte projektledelsen.
val@hofor.dk

Projektleder i Frederiksberg Forsyning
Mikael Koopmann
Tlf.: 38 18 50 00

Projektleder i HOFOR
Mads Dalgaard
Tlf. 33 95 33 95

Find os her

facebook twitter inster