search
arrow_drop_down_circle

   Miljødeklarationer (fold ud)

  Hos Frederiksberg Forsyning arbejder vi ambitiøst og målrettet med bæredygtighed og den grønne omstilling. Vi arbejder mod en renere produktion og at både fjernvarmen og bygassen skal være CO2-neutral i 2025. Vi investere i rene energikilder som sol og vind, og understøtter den lokale ambition om, at Frederiksberg skal være byens grønne hjerte med en målsætning om at blive en CO2-neutral virksomhed inden 2035.

  Fra 2010 til 2019 er Frederiksberg Forsynings samlede CO2-udledning for forsyningsarterne faldet med ca. 50 % (Figur 1-1). Dette skyldes hovedsageligt den lavere CO2-udledning fra fjernvarmesalget, der er den klart største post. Dernæst kommer udledningen fra gas, vand, fjernkøling og til sidst spildevand, som har den laveste CO2-udledning.

  Frederiksberg Forsynings CO2-udledning er beregnet på baggrund af CO2-faktorerne for både gas fra HOFOR, el fra Energinet, og fjernvarme fra CTR.

 • Miljødeklaration gaskeyboard_arrow_down

  Bygas

  Frederiksberg Forsyning har som mål at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage både til realisering af kommunens strategi for bæredygtig udvikling og bidrage til CO2-handlingsplanen, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg.

  Hvor kommer gassen fra?

  Bygassen produceres hos HOFOR og består af lige dele naturgas, biogas og atmosfærisk luft.

  Gassen leveres i et trykgasnet ved et tryk på ca. 0,4 bar og reduceres i to tryk-regulatorstationer (Hill og Grøn) beliggende ved Dirch Passers Alle. Trykket reduceres til 10 millibar i distributionsnettet. 

  Sikkerhed

  Hvert år foretages der lækagesøgning på hele gasnettet for at lokalisere utætheder, som efterfølgende udbedres for at mindske gastabet.

  Frederiksberg Forsyning A/S er godkendt som gasleverandør af Sikkerhedsstyrelsen. Gassen leveres med stor forsyningssikkerhed. Ved problemer hos kunderne, rykker en gasmontør straks ud og sikrer mod eventuelle fejl, der udgør en risiko.

  Gassen indeholder ikke giftige stoffer, men er tilsat et duftstof (tetrahydrothiophen), så den kan spores. 

  Bæredygtighedsregnskab for distribution af bygas 2017-2019

  CO2-udledningen for bygas har været faldende fra 2010 til 2016, hvor det begyndte at stige, men er nu igen faldet i 2019 (Tabel 3-1). Det generelle fald skyldtes både et lavere gassalg og en kontinuerlig faldende CO2-faktor for gas fra HOFOR (Tabel 3-2). Stigningen i 2017 skyldes et stigende gaskøb på trods af den lavere CO2-faktor. Stigningen i 2018 skyldes en stigning i CO2-faktoren, trods gaskøbet faldt fra 2017 til 2018.

  Fra 2018 til 2019 har både gaskøbet og CO2-faktoren igen været nedadgående. CO2-udledningen fra elforbruget i trykregulatorstationerne har et meget lille bidrag og har været stabilt.

   

  Beregningen af CO2-udledningen fra bygas er gjort på baggrund af mængden af gas købt fra HOFOR ganget med HOFOR’s oplyste CO2-faktor for bygas. Som ved fjernvarmen, er det købet af gas, der er benyttet, og ikke salget. Dette vil sige, at Frederiksberg Forsyning indregner distributionstabet af gas, der er omkring 20%, i miljødeklarationen. Dertil kommer det lille forbrug af el, der er beregnet på baggrund af Energinets CO2-faktor for el, hvor 200 %-metoden er benyttet.

   

  Der er indregnet, at bygassens brændværdi pr. 1. jan 2014 blev ændret fra 5,2 kWh/m3 til 5,5 kWh/m3 pga. nye krav i Gasreglementet.

   

  Tabel 3‑1: CO2-regnskabet for bygas

  [Ton CO₂]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Gas

  2.048

  2.021

  1.955

  1.837

  1.578

  1.273

  860

  969

  1.144

  978

  Gaskøb

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  857

  966

  1.141

  976

  Elforbrug

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  3

  4

  4

  2

   

  Tabel 3‑2: CO2-faktorerne for bygas som oplyst af HOFOR.

  [g/kWh]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  CO2

  208

  208

  208

  210

  184

  170

  144

  126

  142

  134

   

  Frederiksberg Forsynings miljødeklaration for bygas var i 2017 på 0,85 kg CO2/Nm3 gas. I 2018 var den steget til 1,02 kg CO2/Nm3 gas og i 2019 igen faldet til 0,91 kg CO2/Nm3 gas. Det er den mængde CO2, som slutforbrugerne forårsager for hver Nm3 gas, de bruger.

   

  Miljødeklarationen er beregnet på baggrund af den samlede CO2-udledning fra gas divideret med mængden af solgt gas. Bidraget fra tab af gas er således inkluderet i miljødeklarationen. 

   

 • Miljødeklaration vandkeyboard_arrow_down

  Vand

  Frederiksberg Forsyning har som mål at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage til realisering af kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg. 

  Hvor kommer vandet fra?

  Frederiksberg Vand A/S pumper vand op fra undergrunden fra Carlsbergforkastningen, som strækker sig fra Utterslev mose til Valby.
  Der er i alt 5 boringer på Frederiksberg. Herfra pumpes råvandet til vandværket på Stæhr Johansens Vej 38, hvor råvandet sendes gennem mekaniske sandfiltre og videre til den underjordiske rentvandstank. Herfra pumpes vandet gennem kulfiltre, et UV-behandlingsanlæg og videre ud til forbrugerne.

  Ca. 50% af vandforbruget på Frederiksberg dækkes af vand fra egne boringer (ca. 2,5 mio. m³ pr. år). Resten købes fra eksterne leverandører, og kommer via ledninger til fire trykforøgerstationer, hvorfra vandet pumpes ud i ledningsnettet sammen med vandet fra Frederiksberg.

  Kvalitet og sikkerhed

  Frederiksberg Vand A/S leverer rent drikkevand til alle i Frederiksberg Kommune og lever op til de til enhver tid gældende lovkrav om vandkvalitet, bl.a. ved løbende at udtage vandanalyser i boringer, på vandværket og hos forbrugerne.
  Vandet på Frederiksberg er hårdt og har en hårdhedsgrad på 28-30. Vandet fra Hofor har en hårdhedsgrad på 21-22.
  Vi har en høj forsyningssikkerhed og et døgnberedskab ved brud. Anlægsarbejde/renovering foregår efter en projektplan, det koordineres med Vej og Park og udføres af entreprenører eller af eget mandskab.

  Miljø

  På trods af et stigende indbyggertal på Frederiksberg er vandforbruget faldende. Det betyder, at vi skal importere lidt mindre vand fra Hofor, hvilket er en fordel, da det importerede vand er dyrere bl.a. på grund af omkostninger til transport.

  Opmærksomhed

  Vi gør opmærksom på det vigtige i at spare på vandet - og i at passe på vores grundvand, fx ved at undgå pesticider. Det gør vi på hjemmesiden, via annoncering - og ved at afholde rundvisninger og temaaftener for skolebørn og voksne.

  Bæredygtighedsregnskab for produktion og distribution af vand 2017-2019

  CO2-udledningen fra vand har ikke været udregnet før 2016. CO2-udledningen faldt i 2017 for så at stige i 2018 og falde igen i 2019 (Tabel 4-1). Dette skyldes, at CO2-udledningen hovedsageligt følger CO2-faktoren for el opgivet af Energinet (Tabel 4-2), da der bliver brugt strøm til henholdsvis trykregulatorstationerne, råvandspumperne og på selve vandværket. Desuden indregnes CO2 fra elforbruget til drift af vandforsyningens WIFI-netværk.

   

  Selve udregningen er baseret på det samlet elforbrug inden for vandsektoren hos Frederiksberg Forsyning, der ganges med CO2-faktoren for el, idet 200 %-metoden er benyttet.

   

  Tabel 4‑1: CO2-regnskabet for vand

  [Ton CO₂]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Vand

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  389

  347

  386

  264

   

  Tabel 4‑2: CO2-faktorerne for el som oplyst af Energinet.

  [g/kWh]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  CO2

  502

  426

  353

  422

  341

  242

  287

  217

  236

  174

   

  Der er også udregnet en miljødeklaration for vand. Denne lå i både 2017 og 2018 på 0,07 kg CO2/m3 vand og er faldet i 2019 til 0,05 kg CO2/m3 vand. Dette er derfor, hvad slutforbrugeren udleder af CO2 for hver m3 vand de bruger. Dette er den samme værdi, hvis der regnes med gram CO2 pr. liter vand.

   

  Miljødeklarationen for vand er beregnet på baggrund af det samlede vandforbrugs CO2-udledning divideret med mængden af solgt vand.


   

 • Miljødeklaration varmekeyboard_arrow_down

  Fjernvarme

  Hvor meget CO2 udleder fjernvarmen?

  Vores mål er at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Og at bidrage til kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg.

  Hvor stammer varmen fra?

  Frederiksberg Kommune modtager fjernvarmen fra kraftvarmeværker og fra affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) transporterer varmen til Frederiksberg. Vi sørger for den sidste del af transporten til forbrugerne. Frederiksberg Kommune ejer CTR sammen med fire andre kommuner.
  I hård kulde, eller hvis der er problemer med produktionen på et kraftvarmeværk (spidsbelastningssituationer), bliver forsyningen suppleret af fx varmeværket på Stæhr Johansens Vej.

  I 2019 var 65 % af fjernvarmen i hovedstadsområdet baseret på fossilfrie brændsler som træpiller, halmpiller, geotermisk varme eller den ikke-fossile andel af affald.

  Sikkerhed

  I spidsbelastningssituationer (se herover), kan der blive fyret med gasolie på Frederiksberg Varmeværk på Stæhr Johansens Vej.
  Vi styrker forsyningssikkerheden ved løbende at vedligeholde nettet af rør (ledningsnettet) - fx årlige brøndeftersyn, termografering af nettet og ved renovering af gamle rør og muffer. Vi giver kunderne besked ved alle planlagte lukninger.

  Miljø

  Vi bidrager til mindre CO2-udledning ved at hjælpe olie- og elvarmekunder over til den billige fjernvarme.

  Opmærksomhed

  Vi gør kundernes opmærksomme på deres forbrug, fx via regninger, hjemmeside, annoncer - og rundvisninger og temaaftener.

  Bæredygtighedsregnskab for distribution af fjernvarme 2017-2019

  Fra 2010 har CO2-udledningen fra salg af fjernvarme været faldende (Tabel 2-1). Dette skyldes hovedsageligt en kontinuerlig faldende CO2-faktor, der undtagelsesvis er steget fra 2017 til 2018 (Tabel 2-2). Derudover har Frederiksberg Forsyning også et faldende køb af fjernvarme fra CTR, foruden et lille stabilt varmekøb fra Søndermark Krematorium. Desuden indregnes CO2 fra elforbruget til drift af WIFI-netværket, der bruges til styring, overvågning og fjernaflæsning af målere.


  Beregningen af den samlede CO2-udledning for fjernvarmen er lavet på baggrund af CTR’s miljødeklaration for deres salg af fjernvarme til selskaber ganget med Frederiksberg Forsynings køb af fjernvarme. CTR’s emissionsfaktor dækker kun den fjernvarme de forsyner ud til nettet, hvorimod de har endnu en emissionsfaktor, der tillægges slutforbrugerne, hvor det formodes at tab af varme i nettet samt elforbruget fra vekselstationerne er medregnet. Der har været et årligt distributionstab på omkring 60.000 MWh (ca. 8%), og dette tillægges fjernvarmekunderne i miljødeklarationen.
   

  Tabel 2‑1: CO2-regnskabet for fjernvarme

  [Ton CO₂]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Fjernvarme

  94.477

  80.669

  80.898

  76.477

  65.783

  64.166

  62.977

  53.527

  54.434

  45.025

  Varmekøb

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  53.515

  54.419

  46.019

  Elforbrug

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  12

  15

  6


  Tabel 2‑2: CO2-faktorerne for fjernvarme som oplyst af CTR.

  [g/kWh]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  CO2 (selskab)

  106

  103

  99

  95

  92

  85

  81

  68,4

  71

  62

  CO2 (forbruger)

  112

  109

  105

  102

  99

  95

  88,4

  73,5

  76

  68,4

  Der også lavet en miljødeklaration for Frederiksberg Forsynings salg af fjernvarme. Den er fra 2017 steget fra 73,52 kg CO2/MWh til 76,02 kg CO2/MWh i 2018 og igen faldet til 68,41 kg CO2/MWh i 2019. Dette er den mængde CO2 slutforbrugeren forårsager ved at forbruge én MWh varme.

  Til miljødeklarationen for fjernvarme er CTR’s CO2-faktor for forbrugerne blevet lagt sammen med CO2-udledningen fra elforbruget for drift af WIFI. Som tidligere nævnt, inkluderer miljødeklarationen både varmetab og elforbruget fra vekselstationerne modsat det samlede miljøregnskab for fjernvarme.   

   

   

 • Miljødeklaration kloakkeyboard_arrow_down

  Kloak

  Frederiksberg Forsyning har som mål at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage til realisering af kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg. 

  Hvor løber spildevandet hen?

  Spildevandet bliver ledt væk fra Frederiksberg Kommune ved gravitation, dvs. det løber af sig selv mod renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. Der udledes ca. 5 mio. m³ spildevand fra Frederiksberg om året. Regnvand er ikke regnet med.
  Der findes to overløbsbassiner på Frederiksberg på hhv. Dirch Passers Alle og ved Sylows Alle. Den førstnævnte har pumper for udpumpning af overløbsvand.

  Forebyggelse

  Monsterregn og andre vejrfænomener er spået til at ville belaste kloaksystemet fremover. Vi forsøger at forbygge med fx LAR-løsninger, hvor rent vand nedsiver på matriklen (når dette kan ske gennem velegnet og uforurenet jord) i stedet for i kloakken.
  På anlægsområdet forebygger vi med fx renovering af stikledninger, optimering af hovedkloaksystemet samt oprensning af store hovedkloakker.

  Miljø

  Mængden af spildevand skal reduceres over tid, og dette kan bl.a. ske ved at udskifte toiletter med nye, som anvender mindre vand pr. skyl eller som genbruger regnvand m.m.

  Bæredygtighedsregnskab 2017-2019

  Spildevand (kloak) er også en post, der først er blevet inkluderet i miljøregnskabet i 2016 (Tabel 6-1). Spildevand er klart den mindste CO2-udledende kerneydelse, idet den står for cirka 1 ton CO2 om året. Denne udledning kommer fra elforbruget på skyldebassiner/overløbsbassiner, og er derfor afhængig af mængden af regnvand der falder. CO2-udledningen faldt i 2017 og 2018, hvilket skyldes en lavere mængde regn end normalt og stigningen i 2019 skyldes delvist mere regn samt etablering af flere klimatilpasningsanlæg på Frederiksberg.

   

  Da der bruges el på skyllebassinerne/overløbsbassinerne, bliver mængden af CO2 udregnet ved at gange mængden af forbrugt el med CO2-faktoren for el, der er angivet af Energinet, hvor 200%-metoden benyttes (Tabel 6-2).

   

  Tabel 6‑1: CO2-regnskabet for spildevand

  [Ton CO₂]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Spildevand

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  1,3

  0,7

  0,5

  1

   

  Tabel 6‑2: CO2-faktorerne for el som oplyst af Energinet.

  [g/kWh]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  CO2

  502

  426

  353

  422

  341

  242

  287

  217

  236

  174

   

  De udregnede miljødeklarationer for spildevand var 0,14 g CO2/m3 spildevand i 2017, 0,09 g CO2/m3 spildevand i 2018 og 0,21 CO2/m3spildevand i 2019. Dette er miljøpåvirkningen for hver m3 spildevand, som pumpe-stationerne pumper.

   

  Udregningen for miljødeklarationerne er lavet på baggrund af den samlede mængde CO2-udledt i forbindelse med pumpning af regnvand, divideret med den samlede mængde pumpet regnvand.

   
 • Miljødeklaration kølingkeyboard_arrow_down

  Fjernkøling

  Vores mål er at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage til realisering af kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg. 

  Hvad er fjernkøling?

  Vi leverer fjernkøling til erhvervskunder og større bygninger bl.a. på Frederiksberg (Frederiksberg Centeret) og i Københavns Kommune (Carlsberg Byen). Fjernkøling er et miljøvenligt alternativ til små individuelle køleanlæg.

  Se mere om fjernkøling

  Forsyningssikkerhed

  Vi har en høj forsyningssikkerhed og et døgnberedskab ved brud. Arbejdet koordineres med Vej og Park og udføres af entreprenører eller af eget mandskab.

  Miljø

  Fjernkøling kan være en grønnere, simplere og oftest billigere løsning end et lokalt køleanlæg. Desuden får kunderne frigjort den plads, som et lokale køleanlæg optager.

  Klimaforandringer, krav til lavenergi-byggeri og bygninger med store vinduespartier skaber et stigende behov for fjernkøling.

  Opmærksomhed

  Vi fortæller om vores miljøvenlige produkt fx på hjemmesiden, via annoncering - og ved at afholde rundvisninger og temaaftener for skolebørn og voksne.

  Bæredygtighedsregnskab for produktion og distribution af fjernkøling 2017-2019

  Da fjernkøling er en af Frederiksberg Forsynings nyeste kerneydelser, er der først blevet udregnet en CO2-udledning fra 2016 og frem. CO2-udledning for fjernkøling er skiftevis faldet og steget (Tabel 5-1). I 2017 faldt produktionsmængden, men er efterfølgende steget i både 2018 og 2019. CO2-udeldningen ifm. fjernkøling hænger i høj grad sammen med CO2-faktoren for el, som bruges til produktionen af fjernvarme. CO2-faktoren for el er løbende faldet, bortset fra i 2018, hvor den steg. (Tabel 6-2). CO2-faktoren for el er oplyst af Energinet, idet 200 %-metoden er benyttet.

  CO2-udledningen for fjernkøling er udregnet ved at gange den mængde strøm, der har været brugt til fjernkølingsproduktionen, med CO2-faktoren for el.
   

  Tabel 5‑1: CO2-regnskabet for fjernkøling

  [Ton CO₂]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Fjernkøling

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  247

  113

  211

  190

   

  Tabel 5‑2: CO2-faktorerne for el som oplyst af Energinet.

  [g/kWh]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  CO2

  502

  426

  353

  422

  341

  242

  287

  217

  236

  174

   

  Miljødeklarationerne for fjernkøling lå på henholdsvis 44,38 kg CO2/MWh fjernkøling i 2017, 47,67 kg CO2/MWh fjernkøling i 2018 og 39,36 kg CO2/MWh fjernkøling i 2019. Dette er miljøpåvirkningen som slutforbrugeren afstedkommer ved køb af én MWh fjernkøling.

  Miljødeklarationerne er udregnet ved at tage den samlede CO2-udledning for fjernkøling og dividere det med den mængde fjernkøling, som Frederiksberg Forsyning har solgt.


   

 • Miljødeklaration internt forbrug og vedvarende energi-produktionkeyboard_arrow_down

  Internt forbrug og vedvarende energi-produktion

  Frederiksberg Forsyning er et moderne og ansvarligt forsyningsselskab, der går forrest for at sikre
  livskvalitet og bæredygtighed i kundernes dagligdag og lokalsamfundet på Frederiksberg – nu og i
  fremtiden.
  Vores mål er at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage til realisering af kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg. 
   

  Bæredygtighedsregnskab for internt forbrug 2010-2019

  CO2-udledningen internt i Frederiksberg Forsyning har været stigende frem til 2016, hvorefter det er har været støt faldende i de efterfølgende år (Tabel 7-1). Den største faktor for CO2-udledningen er den interne kørsel i koncernen, hvor benzin- og dieselforbruget dækker over den største post. Dertil kommer varme- og elforbruget, som har været kontinuerligt faldende. Dette skyldes både et lavere forbrug samt lavere CO2-udledninger for forsyningerne. Derimod er CO2-faktorerne for benzin og diesel konstant, så CO2-forbruget for disse poster afhænger udelukkende af forbruget, som er faldet støt siden 2016. Forbrug af aspen er i 2017 også kommet med i regnskabet og det samme er elforbruget til koncernens elbiler. Disse to poster har været stabile. Til sidst er der også en minimal udledning fra henholdsvis vandforbruget og spildevandet. Frederiksberg Forsyning bruger ud over almindeligt drikkevand også indsamlet regnvand.

   

  Der er brugt forskellige metoder til at udregne CO2-forbruget for de forskellige poster i det interne miljøregnskab. For de poster, hvor der er blevet udregnet miljødeklarationer, har disse været benyttet, som var Frederiksberg Forsyning enhver anden virksomhed. Dette gælder for varmeforbrug, vandforbrug og spildevandsforbrug. De repræsentative deklarationer er derfor blevet ganget med det samlede forbrug. For vandforbruget er det brugte regnvand trukket fra.

   

  Til forbruget af henholdsvis el-, benzin-, diesel- og aspen er der brugt følgende CO2-faktorer: Faktoren for el, der er brugt for både forsyningernes elforbrug og elbilernes elforbrug, kommer fra Energinet, hvor 200 %-metoden er brugt. For benzin og diesel er der en fast CO2-faktor opgjort af miljøstyrelsen. Da der ikke findes en miljøfaktor for aspen, er den samme CO2-faktor som for benzin benyttet.


  Tabel 7‑1: Frederiksberg Forsynings interne miljøregnskab

  [Ton CO₂]

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Varmeforbrug

  31

  23

  30

  32

  26

  27

  25

  21

  18

  13

  Elforbrug

  66

  52

  47

  70

  55

  38

  47

  34

  20

  11

  Gasforbrug

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  Vandforbrug

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,0

  Spildevand

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  0,0

  0,0

  0,0

  0

  Benzinforbrug

  22

  34

  27

  25

  35

  43

  39

  37

  25

  16

  Dieselforbrug

  60

  59

  51

  60

  143

  173

  176

  124

  95

  82

  Aspenforbrug

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  5

  5

  7

  Elbiler forbrug

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  11

  12

  8

  Total

  178

  167

  154

  187

  260

  281

  286

  231

  175

  137

   

  Bæredygtighedsregnskab for vedvarende energi-produktion 2017-2019

  Frederiksberg Forsyning er ejer af 6 vindmøller i hhv. St. Røttinge og Rødby Fjord, samt solceller på Stæhr Johansens vej 38-40. Denne strøm bliver brugt internt i koncernen, af Frederiksberg Kommune samt solgt til elnettet. Mængden af sparet CO2 (tabel 7-2) ved den vedvarende energiproduktion afhænger derfor dels af antal solskinstimer og dels af, hvor meget det blæser, men også af Energinets oplyste CO2-faktor for el. På trods en stigning af elproduktionen i 2019 er CO2-besparelsen derfor mindre. Da det forventes, at CO2-faktoren for elproduktion i fremtiden vil falde, vil den sparede mængde CO2 fra forsyningens egen vedvarende elproduktion også falde, hvorfor bidraget fra disse investeringer efterhånden svinder bort.

   

  Som ved Frederiksberg Forsynings elforbrug, bliver den sparede CO2-reduktion udregnet ved at gange den samlede energiproduktion med CO2-faktoren for el opgivet af Energinet, idet 200 %-metoden benyttes.

   

  Tabel 7‑2: Sparet CO2 pga. Frederiksberg Forsynings vedvarende elproduktion fra vindmøller og solceller

  [Ton CO₂]

  2017

  2018

  2019

  Vindmøller

  15.864

  14.630

  11.398

  Elproduktion til Frederiksberg Forsynings forbrug

  651

  708

  522

  Elproduktion til Frederiksberg Kommunes forbrug

  3.472

  3.776

  2.610

  Elproduktion solgt til andre

  11.741

  10.146

  8.266

  Solceller

  77

  129

  105

  Elproduktion til Frederiksberg Forsynings forbrug

  66

  113

  95

  Elproduktion solgt til andre

  11

  16

  10

  Total

  15.941

  14.759

  11.503

   

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?