search
arrow_drop_down_circle

   Miljødeklarationer (fold ud)

 • Miljødeklaration gaskeyboard_arrow_down

  Miljødeklaration / CO2-udslip for gas

  Frederiksberg Forsyning har som mål at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage både til realisering af kommunens strategi for bæredygtig udvikling og bidrage til CO2-handlingsplanen, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg.

  Hvor kommer gassen fra?

  Bygassen produceres hos HOFOR og består af lige dele naturgas, biogas og atmosfærisk luft.

  Gassen leveres i et trykgasnet ved et tryk på ca. 0,4 bar og reduceres i to tryk-regulatorstationer (Hill og Grøn) beliggende ved Dirch Passers Alle. Trykket reduceres til 10 millibar i distributionsnettet. 

  Sikkerhed

  Hvert år foretages der lækagesøgning på hele gasnettet for at lokalisere utætheder, som efterfølgende udbedres for at mindske gastabet.

  Frederiksberg Forsyning A/S er godkendt som gasleverandør af Sikkerhedsstyrelsen. Gassen leveres med stor forsyningssikkerhed. Ved problemer hos kunderne, rykker en gasmontør straks ud og sikrer mod eventuelle fejl, der udgør en risiko.
   

  Gassen indeholder ikke giftige stoffer, men er tilsat et duftstof (tetrahydrothiophen), så den kan spores. 

  Bæredygtighedsregnskab for distribution af bygas 2016

  Elforbrug på trykregulatorstationer (Hill 5.123 kWh, Grøn 6.298 kWh)

  11.430 kWh

  CO2-udledning (11.430 kWh x 0,25 kg/kWh)

  2,9 ton CO2

  Gassens øvre brændværdi er 22,759 MJ/m³.

  Afbrænding af gas hos kunderne

  For hver forbrugt kWh bygas udledes: (fra HOFOR's miljødeklaration)

  • 144 g/kWh CO2 - Kuldioxid påvirker miljøet globalt som drivhusgas

  • 0,0012 g/kWh SO2 - Svovldioxid påvirker miljøet lokalt med forsuring (syreregn)

  • 0,11 g/kWh NOx - Nitrogenoxid påvirker miljøet lokalt med forsuring (syreregn)

  Gasforbrug på Frederiksberg

  1.081.741 m³

  CO2-udledning pr. m³ gas

  0,792 kg/m³

  CO2-udledning (1.028.660 m³ x 0,935 kg/m³)

  857 ton CO2

  Ikke regnet med:

  • Gastab på nettet

  CO2 udledningen er beregnet ud fra Energinet.dk's miljødeklaration for el i 2016 (Beregnet efter 200% metoden, tillagt 5% nettab).

  Frederiksberg Energi A/S ejer desuden seks vindmøller, der producerer ca. 44 millioner kWh om året. Det dækker Frederiksberg Kommunes eget elforbrug samt forbruget i Frederiksberg Energi-koncernen.

 • Miljødeklaration vandkeyboard_arrow_down

  Miljødeklaration / CO2-udslip for vand

  Frederiksberg Forsyning har som mål at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage til realisering af kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg. 

  Hvor kommer vandet fra?

  Frederiksberg Vand A/S pumper vand op fra undergrunden fra Carlsbergforkastningen, som strækker sig fra Utterslev mose til Valby.
  Der er i alt 5 boringer på Frederiksberg. Herfra pumpes råvandet til vandværket på Stæhr Johansens Vej 38, hvor råvandet sendes gennem mekaniske sandfiltre og videre til den underjordiske rentvandstank. Herfra pumpes vandet gennem kulfiltre, et UV-behandlingsanlæg og videre ud til forbrugerne.

  Ca. 50% af vandforbruget på Frederiksberg dækkes af vand fra egne boringer (ca. 2,5 mio. m³ pr. år). Resten købes fra eksterne leverandører, og kommer via ledninger til fire trykforøgerstationer, hvorfra vandet pumpes ud i ledningsnettet sammen med vandet fra Frederiksberg.

  Kvalitet og sikkerhed

  Frederiksberg Vand A/S leverer rent drikkevand til alle i Frederiksberg Kommune og lever op til de til enhver tid gældende lovkrav om vandkvalitet, bl.a. ved løbende at udtage vandanalyser i boringer, på vandværket og hos forbrugerne.
  Vandet på Frederiksberg er hårdt og har en hårdhedsgrad på 28-30. Vandet fra Hofor har en hårdhedsgrad på 21-22.
  Vi har en høj forsyningssikkerhed og et døgnberedskab ved brud. Anlægsarbejde/renovering foregår efter en projektplan, det koordineres med Vej og Park og udføres af entreprenører eller af eget mandskab.

  Miljø

  På trods af et stigende indbyggertal på Frederiksberg er vandforbruget faldende. Det betyder, at vi skal importere lidt mindre vand fra Hofor, hvilket er en fordel, da det importerede vand er dyrere bl.a. på grund af omkostninger til transport.

  Opmærksomhed

  Vi gør opmærksom på det vigtige i at spare på vandet - og i at passe på vores grundvand, fx ved at undgå pesticider. Det gør vi på hjemmesiden, via annoncering - og ved at afholde rundvisninger og temaaftener for skolebørn og voksne.

  Bæredygtighedsregnskab for produktion og distribution af vand 2016
   

  Elforbrug og CO2-udledning Elforbrug på trykforøgerstationer samt boring 1,2,4 og 5

  664.462 kWh

  Elforbrug på vandværk og boring 3

  689.475 kWh

  Elforbrug i alt for produktion og distribution af vand til Frederiksberg

  1.353.937 kWh

  CO2-udledning (1.353.937 kWh x 0,25 kg/kWh)

  338,5 ton CO2

  CO2 udledningen er beregnet ud fra Energinet.dk’s miljødeklaration for el i 2016 (beregnet efter 200%-metoden, tillagt nettab på 5%).
  Energiforbrug og CO2-udledning for produktion og transport til trykforøgerstationer for det importerede vand er ikke taget med.

  Frederiksberg Energi A/S ejer desuden seks vindmøller, der producerer ca. 44 millioner kWh om året. Det dækker Frederiksberg Kommunes eget elforbrug samt forbruget i Frederiksberg Energi-koncernen.

 • Miljødeklaration varmekeyboard_arrow_down

  Miljødeklaration / CO2-udslip for fjernvarme

  Hvor meget CO2 udleder fjernvarmen?

  Vores mål er at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Og at bidrage til kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg.

  Hvor stammer varmen fra?

  Frederiksberg Kommune modtager fjernvarmen fra kraftvarmeværker og fra affaldsforbrændingsanlæg i hovedstadsområdet. Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S (CTR) transporterer varmen til Frederiksberg. Vi sørger for den sidste del af transporten til forbrugerne. Frederiksberg Kommune ejer CTR sammen med fire andre kommuner.
  I hård kulde, eller hvis der er problemer med produktionen på et kraftvarmeværk (spidsbelastningssituationer), bliver forsyningen suppleret af fx varmeværket på Stæhr Johansens Vej.

  I 2016 var 92 % af CTR’s varmekøb baseret på enten samproduktion med el, overskudsvarme fra affaldsforbrænding eller geotermisk varme. De øvrige 8 % var fossil produktion på rene varmeanlæg. 52 % af fjernvarmen i hovedstadsområdet var i 2016 baseret på fossilfrie brændsler som træpiller, halmpiller, geotermisk varme eller den ikke-fossile andel af affald.

  Sikkerhed

  I spidsbelastningssituationer (se herover), kan der blive fyret med gasolie på Frederiksberg Varmeværk på Stæhr Johansens Vej.
  Vi styrker forsyningssikkerheden ved løbende at vedligeholde nettet af rør (ledningsnettet) - fx årlige brøndeftersyn, termografering af nettet og ved renovering af gamle rør og muffer. Vi giver kunderne besked ved alle planlagte lukninger.

  Miljø

  Vi bidrager til mindre CO2-udledning ved at hjælpe olie- og elvarmekunder over til den billige fjernvarme.

  Opmærksomhed

  Vi gør kundernes opmærksomme på deres forbrug, fx via regninger, hjemmeside, annoncer - og rundvisninger og temaaftener.

  Bæredygtighedsregnskab for distribution af fjernvarme 2016

  CO2-udledning pr. KWh varmeenhed leveret til slutkunde:
   95 g pr. kWh CO2 - kuldioxid påvirker miljøet globalt som drivhusgas
   0,012 g pr. kWh SO2 - svovldioxid påvirker miljøet lokalt med forsuring (syreregn)
   0,098 g pr. kWh NOx - nitrogenoxid påvirker miljøet lokalt med forsuring (syreregn)
  Det er målet, at der fremover bruges mere biobrændsel på kraftværkerne. I 2025 skal produktionen være CO2- neutral.
  99% på Frederiksberg har fjernvarme. I 2016 gik 10 ejendomme fra olie til fjernvarme. Den fortrængte oliemængde svarer til at der udledes 246 tons mindre CO2.

  CO2-udledning

   

   

  Fjernvarme sendt til kunder + elforbrug på pumpebrønde

  731.115 MWh

  CO2-udledning (731.115 MWh x 95 kg pr. MWh)

  69.456 tons CO2

  Note: CO2-udledningen er 95 kg pr. MWh. Den er beregnet ud fra CTR's miljødeklaration 2016 (200 %-metoden).

  Frederiksberg Energi A/S ejer desuden seks vindmøller, der producerer ca. 44 millioner kWh om året. Det dækker Frederiksberg Kommunes eget elforbrug samt forbruget i Frederiksberg Energi-koncernen.

 • Miljødeklaration kloakkeyboard_arrow_down

  Miljødeklaration / CO2-udslip for kloak

  Frederiksberg Forsyning har som mål at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage til realisering af kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg. 

  Hvor løber spildevandet hen?

  Spildevandet bliver ledt væk fra Frederiksberg Kommune ved gravitation, dvs. det løber af sig selv mod renseanlæggene Lynetten og Damhusåen. Der udledes ca. 5 mio. m³ spildevand fra Frederiksberg om året. Regnvand er ikke regnet med.
  Der findes to overløbsbassiner på Frederiksberg på hhv. Dirch Passers Alle og ved Sylows Alle. Den førstnævnte har pumper for udpumpning af overløbsvand.

  Forebyggelse

  Monsterregn og andre vejrfænomener er spået til at ville belaste kloaksystemet fremover. Vi forsøger at forbygge med fx LAR-løsninger, hvor rent vand nedsiver på matriklen (når dette kan ske gennem velegnet og uforurenet jord) i stedet for i kloakken.
  På anlægsområdet forebygger vi med fx renovering af stikledninger, optimering af hovedkloaksystemet samt oprensning af store hovedkloakker.

  Miljø

  Mængden af spildevand skal reduceres over tid, og dette kan bl.a. ske ved at udskifte toiletter med nye, som anvender mindre vand pr. skyl eller som genbruger regnvand m.m.

  Bæredygtighedsregnskab 2016

  Energiforbruget til bortledning af spildevand er minimalt, men vil sandsynligvis stige.  

  Elforbrug og CO2-udledning på overløbsbassiner

   

   

  Elforbrug i kWh (Dirch Passers Alle 1.846, Sylows Alle 903, Madvigs Alle 163, skønnet Finsensvej 740, skønnet Peter Bangs Vej 740)

  4.392 kWh

  CO2-udledning (4.392 kWh x 0,25 kg/kWh)

  1,1 ton CO2

  CO2-udledning pr. MWh el udgør 297 kg/MWh. Den er beregnet ud fra Energinet.dk's miljødeklaration for el 2016 (Beregnet efter 200% metoden, tillagt 5% nettab). Energiforbrug til transport uden for Frederiksberg og rensning på Lynetten er ikke regnet med.

  Frederiksberg Energi A/S ejer desuden seks vindmøller, der producerer ca. 44 millioner kWh om året. Det dækker Frederiksberg Kommunes eget elforbrug samt forbruget i Frederiksberg Energi-koncernen.

 • Miljødeklaration kølingkeyboard_arrow_down

  Miljødeklaration / CO2-udslip for fjernkøling

  Vores mål er at levere bæredygtige produkter til forbrugerne. Samt bidrage til realisering af kommunens CO2-handlingsplan, som vil reducere CO2-udledningen på Frederiksberg. 

  Hvad er fjernkøling?

  Vi leverer fjernkøling til erhvervskunder og større bygninger på Frederiksberg (Frederiksberg Centeret) og i Københavns Kommune (Carlsberg Byen). Fjernkøling er et miljøvenligt alternativ til små individuelle køleanlæg.

  Se mere om fjernkøling

  Forsyningssikkerhed

  Vi har en høj forsyningssikkerhed og et døgnberedskab ved brud. Arbejdet koordineres med Vej og Park og udføres af entreprenører eller af eget mandskab.

  Miljø

  Fjernkøling kan være en grønnere, simplere og oftest billigere løsning end et lokalt køleanlæg. Desuden får kunderne frigjort den plads, som et lokale køleanlæg optager.

  Klimaforandringer, krav til lavenergi-byggeri og bygninger med store vinduespartier skaber et stigende behov for fjernkøling.

  Opmærksomhed

  Vi fortæller om vores miljøvenlige produkt fx på hjemmesiden, via annoncering - og ved at afholde rundvisninger og temaaftener for skolebørn og voksne.

  Bæredygtighedsregnskab for produktion og distribution af fjernkøling 2016

  Elforbrug og CO2-udledning

   

   

  Elforbrug på måler 1 (FKØ 1)

  305.179 kWh

  Elforbrug på måler 2 (FKØ 2)

  215.141 kWh

  Elforbrug på Gamle Carlsberg Vej

  45.211 kWh

  Elforbrug på J. C. Jacobsens Gade

  294.367 kWh

  Elforbrug i alt for produktion og distribution af fjernkøling til Frederiksberg

  859.898 kWh

  CO2-udledning (859.898 kWh x 0,25 kg/kWh)

  215,0 ton CO2

  CO2-udledningen er beregnet ud fra Energinet.dk’s miljødeklaration for el i 2016 (beregnet efter 200%-metoden, tillagt nettab på 5%).

  Frederiksberg Energi A/S ejer desuden seks vindmøller, der producerer ca. 44 millioner kWh om året. Det dækker Frederiksberg Kommunes eget elforbrug samt forbruget i Frederiksberg Energi-koncernen.

Find os her

facebook twitter inster

Hvad synes du om denne side?