Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Rolighedsvej Bycampus

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti etableres i årene 2021-2027 en åben bycampus med studieboliger, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, en ny idrætshal, nye stræder, parkeringskælder og et grønt område.

Visionen er at skabe en grøn, levende og åben bycampus, hvor der er dejligt at bo, gå i skole, studere, forske, dyrke idræt, og hvor alle beboere kan mødes i smukke, grønne omgivelser.

Lokalplanen for Rolighedsvej Bycampus blev vedtaget den 22. juni 2020. Lokalplanen er detaljeret udformet for at sikre den bedst mulige kvalitet i det samlede projekt. Projektet består primært af nybyggeri, men grundens to bevaringsværdige bygninger er integreret i Rolighedsvej Bycampus, hvorved historien om Landbohøjskolen og Serumlaboratoriet fastholdes. 

De nye byggerier etableres i etaper af forskellige bygherrer og firmaer, som alle skal overholde regler for sikkerhed, støj og andre gener. Parallelt med byggeriet foretages en omlægning af kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, varme og kloak. 

Projekterne i Rolighedsvej Bycampus

Studieboliger og boliger til særlige boformer
Mod Åboulevarden etableres 519 studieboliger og 158 boliger til særlige boformer til unge forskere og iværksættere. Bebyggelserne opføres i 6-7 etager, og bygningernes hjørner runder mod de omgivende veje. I dele af stueetagen planlægges café, fitness, vaskeri og butik.

Udviklingsvirksomheden NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Status januar 2023:
Byggeriet følger tidsplanen. I januar 2023 starter monteringen af facader til de nye boliger. Arbejdet
vil medføre tung trafik på Bülowsvej til og fra byggepladsen. Da noget af monteringen vil foregå fra
vejarealet på Bülowsvej, vil det også betyde, at der midlertidigt vil blive nedlagt parkeringspladser
tættest på byggepladsen i en periode.
I perioden fra den 23. januar til den 1. juli 2023 vil Bülowsvej også blive ensrettet ud mod Åboulevard.
Cyklister må dog fortsat godt køre ind på Bülowsvej fra Åboulevard.

Familieboliger 
Den bevaringsværdige bygning på Bülowsvej 27 indrettes til 18 familieboliger. Bebyggelsen renoveres med respekt for dens historie og nuværende arkitektoniske udtryk.

NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Status januar 2023:
Renoveringen af den røde bygning er godt i gang, og frem til april 2023 - heriblandt renovering af
bygningens tag. NREP forventer, at de nye familieboliger står klar til indflytning i løbet af 2023.

Prins Henriks Skole
Prins Henriks Skole vil indeholde børnehave, grundskole og gymnasium. Skolen opføres i den bevaringsværdige bygning ud mod Rolighedsvej og som nybyggeri. Skolen bliver på i alt ca. 11.200 m2 med indgang ud til Rolighedsvej.

Prins Henriks Skoles Ejendomsfond er bygherre på projektet. Holscher Nordberg Arkitekter har tegnet skolen.

Status januar 2023:
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Den 3. november 2022 kunne det markeres med et rejsegilde.
Alle råhusarbejderne er nu afsluttet og kranen er nedtaget. Der monteres vinduer og de nye facader
er ved at blive muret, så man nu kan få et godt indtryk af skolens fremtidige udseende. Samtidig
pågår de indvendige arbejder i bygningen – installationer, vægge, lofter og gulve. Det forventes
fortsat, at skolen tages i brug den 16. oktober 2023.
    
Idrætshal
Idrætshallen bliver på i alt ca. 3.700 m2 - fordelt på flere niveauer. Hallen vil indeholde en idrætshal til boldspil, en badmintonhal, en multisal til bl.a. yoga og gymnastik samt øvrige støttefaciliteter og lokaler.

Status januar 2023:
I Frederiksberg Kommunes Budgetaftale for 2023 er det som følge af kommunens økonomiske
situation besluttet at udsætte byggeriet af idrætshallen på Rolighedsvej Bycampus, men
”at kommunalbestyrelsen er enige om at ville prioritere idrætshallen i forbindelse med de kommende
budgetforhandlinger” (citat fra budgetaftalen). Opførelsen af idrætshallen var inden nævnte
beslutning sat til at ske i perioden medio 2024 til efterår 2026. En ny tidsplan afventer en fremtidig
beslutning om eventuel genstart af projektet.

Frederiksberg Kommune er bygherre på idrætshallen. Indhold og udformning af hallen tager afsæt i et idéoplæg fra BBP Arkitekter. 

Grønt område
Det grønne område vil være med til at skabe forbindelse mellem den nye bycampus og udearealerne ved Københavns Universitet på tværs af Den Grønne Sti. Området indrettes som en grøn oase og områdets eksisterende træer vil med nye træer og en varieret staudeplantning bidrage til større biodiversitet, ligesom området vil være et centralt element i håndteringen af regnvand.

Frederiksberg Kommune er bygherre på det grønne område.

Status januar 2023:
Faserne med den endelige programmering og projektering af parken fastlægges inden for det næste
par år, og anlægsfasen forventes at være i 2026 og 2027. Der kan blive tale om at etablere et midlertidigt
anlæg på det areal, hvor idrætshallen er planlagt at ligge, hvis ikke det lykkes at tilvejebringe
finansiering til hallen.

Stræder og forbindelser
Stræderne udgør de primære øst-vestlige forbindelser i den nye bycampus og forbeholdes gående og cyklende. Rundt om familieboligerne mod Bülowsvej suppleres de med en servicevej, der kan benyttes til affaldsafhentning og servicebiler, men ikke til offentlig trafik. 

NREP etablerer stræderne og overdrager dem herefter til Frederiksberg Kommune.

Parkering
Al parkering til Rolighedsvej Bycampus placeres under jorden i en fælles parkeringskælder,
der anlægges ud mod Åboulevard og med tilkørsel til parkeringskælderen fra Bülowsvej. NREP er bygherre på den fælles parkeringskælder, som etableres i perioden 2021 til 2024 sammen med stræderne og parallelt med etableringen af studieboligerne og familieboligerne.

Klimatilpasning
Det grønne område vil være et centralt element i regnvandshåndteringen på Rolighedsvej Bycampus. Herudover vil dele af gader og stræder inden for området etableres som forsinkelsesveje, inden regnvandet på sigt ledes videre til det kommende omkringliggende skybrudssystem.

Forsyning og omlægning af kloak
Frederiksberg Forsyning omlægger store kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, varme og kloak.

Status juli 2023:
Vi udskifter den gamle vandledning i Bülowsvej 40-50 samt i Åboulevarden 35-55 for at få større kapacitet og forsyningssikkerhed til området bl.a. til Bycampus. Arbejdet på Bülowsvej forventes at vare resten af året og betyder trafikale gener i området. Bülowsvej er ensrettet og p-pladser inddraget til materiel og arbejdsområde. Cyklister føres i cykelsluse ud på vejen. Arbejdet på Åboulevarden påbegyndes i begyndelsen af det nye år, hvor nærmere information følger.


Den overordnede tidsplan for Rolighedsvej Bycampus er:

Efterår 2021 - forår 2024: Studieboliger og boliger til særlige boformer bygges

2021 - forår 2024: Fælles parkeringskælder og stræder etableres

2021 - 2023: Omlægning af kloakker mod Åboulevard/Bülowsvej samt etablering af forsyning til området

2021 - medio 2023: Familieboliger etableres i bevaringsværdig bygning mod Bülowsvej 

2021 - oktober 2023: Prins Henriks Skole bygges

xxxx - xxxx: Idrætshallen bygges

2026 - 2027: Det grønne område etableres

 

Kontaktoplysninger
For mere information om det samlede byggeprojekt og/eller om de enkelte projekter kan du kontakte:

Generelt om det samlede byggeprojekt
Kontakt: Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme v/koordinator Gunnar Holse
Mail: guho01@frederiksberg.dk og telefon: 2898 4133

Studieboliger, boliger til særlige boformer og familieboliger
Kontakt: NREP v/Lars Kjøller Holm
Mail: laho@nrep.dk og telefon: 4017 0065

Prins Henriks Skole
Kontakt: Prins Henrik Skoles Ejendomsfond v/Per Anker Hansen
Mail: pah@phse.dk og telefon: 2966 8424

Idrætshallen 
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritid v/Jesper Kamstrup
Mail: jeka05@frederiksberg.dk og telefon: 2898 0110

Parkering, grønt område og klima
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø
Mail: vpm@frederiksberg.dk og telefon: 3821 4292

Forsyning og kloak
Kontakt: Frederiksberg Forsyning
Mail: service@frb-forsyning.dk og telefon: 3818 5000

På Frederiksberg Kommunes hjemmeside www.frederiksberg.dk/byudvikling kan du se mere om Rolighedsvej Bycambus samt lokalplanerne, og så kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der udkommer 2-4 gange om året i hele perioden.

 

 

 

 

Find os her

facebook twitter inster