Skip til indhold
arrow_drop_down_circle

Rolighedsvej Bycampus

På grunden mellem Rolighedsvej, Bülowsvej, Åboulevard og Den Grønne Sti etableres i årene 2021-2027 en åben bycampus med studieboliger, familieboliger, en ny Prins Henriks Skole, en ny idrætshal, nye stræder, parkeringskælder og et grønt område.

Visionen er at skabe en grøn, levende og åben bycampus, hvor der er dejligt at bo, gå i skole, studere, forske, dyrke idræt, og hvor alle beboere kan mødes i smukke, grønne omgivelser.

Lokalplanen for Rolighedsvej Bycampus blev vedtaget den 22. juni 2020. Lokalplanen er detaljeret udformet for at sikre den bedst mulige kvalitet i det samlede projekt. Projektet består primært af nybyggeri, men grundens to bevaringsværdige bygninger er integreret i Rolighedsvej Bycampus, hvorved historien om Landbohøjskolen og Serumlaboratoriet fastholdes. 

De nye byggerier etableres i etaper af forskellige bygherrer og firmaer, som alle skal overholde regler for sikkerhed, støj og andre gener. Parallelt med byggeriet foretages en omlægning af kloakledninger, og der opføres tre nye kloakbygværker. Der etableres også forsyning til området i form af vand, varme og kloak. 

Projekterne i Rolighedsvej Bycampus

Studieboliger og boliger til særlige boformer
Mod Åboulevarden etableres 519 studieboliger og 158 boliger til særlige boformer til unge forskere og iværksættere. Bebyggelserne opføres i 6-7 etager, og bygningernes hjørner runder mod de omgivende veje. I dele af stueetagen planlægges café, fitness, vaskeri og butik.

Udviklingsvirksomheden NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Status Oktober 2023:
Byggeriet følger tidsplanen med en planlagt ibrugtagning af de nye beboelser i foråret 2024. Der er fortsat en smule trafik ind og ud af byggepladsen med tilhørende afspærring af parkeringspladser på Bülowsvej. Bülowsvej vil fortsat være ensrettet ud mod Åboulevard resten af året. Cyklister må dog fortsat godt cykle ind på Bülowsvej fra Åboulevard.

Familieboliger 
Den bevaringsværdige bygning på Bülowsvej 27 indrettes til 18 familieboliger. Bebyggelsen renoveres med respekt for dens historie og nuværende arkitektoniske udtryk.

NREP er bygherre på projektet. Tegnestuen EFFEKT har tegnet bebyggelserne.

Status oktober 2023:
Renoveringen af den røde bygning er ved at være færdig, og NREP forventer, at de første beboere flytter ind i oktober 2023.

Prins Henriks Skole
Prins Henriks Skole vil indeholde børnehave, grundskole og gymnasium. Skolen opføres i den bevaringsværdige bygning ud mod Rolighedsvej og som nybyggeri. Skolen bliver på i alt ca. 11.200 m2 med indgang ud til Rolighedsvej.

Prins Henriks Skoles Ejendomsfond er bygherre på projektet. Holscher Nordberg Arkitekter har tegnet skolen.

Status oktober 2023:
Byggeriet af Prins Henrik Skole er ved at være færdig. Alle væsentlige indvendige arbejder er
afsluttet, og der udestår nu kun samkøring og kontrol af tekniske anlæg samt udførelse af det sidste tømrer- og malerarbejde. Tilsvarende pågår det sidste arbejde med anlæg af skolens tag, facader og tagterrasse.
I forhold til skolens udendørs arealer er plinten (trappen) fra strædet mod skolebygningen, den
nyanlagte korttidsparkering (”kiss and ride”) på Rolighedsvej samt skolegården ved at være færdig.
Skolens indflytning i den nye Prins Henrik Skole planlægges fortsat vil foregå i ugerne 42 og 43.
    
Idrætshal (sat i bero)
Idrætshallen bliver på i alt ca. 3.700 m2 - fordelt på flere niveauer. Hallen vil indeholde en idrætshal til boldspil, en badmintonhal, en multisal til bl.a. yoga og gymnastik samt øvrige støttefaciliteter og lokaler.

Status oktober 2023:
Som følge af kommunens økonomiske situation disse år blev det i forbindelse med Frederiksberg Kommunes Budgetaftale 2023 besluttet at sætte byggeriet af idrætshallen på Rolighedsvej Bycampus i bero. Opførelsen af idrætshallen var sat til at foregå i årene 2024-2026. En ny tidsplan for byggeriet afventer en fremtidig beslutning om en eventuel realisering af projektet.

Grønt område (ny park)
Det grønne område vil være med til at skabe forbindelse mellem den nye bycampus og udearealerne ved Københavns Universitet på tværs af Den Grønne Sti. Området indrettes som en grøn oase og områdets eksisterende træer vil med nye træer og en varieret staudeplantning bidrage til større biodiversitet, ligesom området vil være et centralt element i håndteringen af regnvand.

Frederiksberg Kommune er bygherre på det grønne område.

Status oktober 2023:
Programmering og projektering af parken gennemføres i 2023 og 2024 med en forventet åbning af den færdiganlagte park i 2025. Da projektet med den nye idrætshal i Rolighedsvej Bycampus er sat i bero, vil det areal, hvorpå idrætshallen skulle have været opført, indgå som del af den nye park.

Stræder og forbindelser
Stræderne udgør de primære øst-vestlige forbindelser i den nye bycampus og forbeholdes gående og cyklende. Rundt om familieboligerne mod Bülowsvej suppleres de med en servicevej, der kan benyttes til affaldsafhentning og servicebiler, men ikke til offentlig trafik. 

Det sydlige stræde forventes at blive taget i brug i oktober 2023, når Prins Henriks Skole står færdig (se særskilt status herfor).

NREP etablerer stræderne og overdrager dem herefter til Frederiksberg Kommune.

Parkering
Al parkering til Rolighedsvej Bycampus placeres under jorden i en fælles parkeringskælder,
der anlægges ud mod Åboulevard og med tilkørsel til parkeringskælderen fra Bülowsvej.

NREP er bygherre på den fælles parkeringskælder, som etableres i perioden 2021 til 2024 sammen med stræderne og parallelt med etableringen af studieboligerne og familieboligerne.

Forsyning 

Status januar 2024:
Vi udskifter den gamle vandledning i Åboulevarden 35-55 for at få større kapacitet og forsyningssikkerhed til området, bl.a. til Bycampus. Arbejdet foregår i tre etaper, og under alle etaper inddrages inderste vejbane på Åboulevarden til cyklister og arbejdsområde. Materiel og mandskabsvogn er under etape 2 placeret på Svanemosegårdsvej, der er spærret fra Åboulevarden.
Etape 1: Bülowsvej til Ingemannsvej - forventet 8. januar - 23. februar
Etape 2: Ingemannsvej til Svanemosegårdsvej - 26. februar - ultimo maj
Etape 3: Svanemosegårdsvej til H. C. Ørsteds Vej - forventet ultimo maj-medio september


Den overordnede tidsplan for Rolighedsvej Bycampus er:

2021 - 2024: Omlægning og etablering af kloaksystemer samt etablering af forsyning til Rolighedsvej Bycampus (vand, varme og el)
2021 - oktober 2023: Familieboliger etableres
2021 - oktober 2023: Prins Henriks Skole bygges
2021 - forår 2024: Studieboliger og boliger til særlige boformer bygges
2021 - forår 2024: Stræder og fælles parkeringskælder etableres
2024 - 2025: Det grønne område (ny park) etableres
XXXX-XXXX: Eventuel idrætshal bygges (sat i bero)

 

Kontaktoplysninger
For mere information om det samlede byggeprojekt og/eller om de enkelte projekter kan du kontakte:

Generelt om det samlede byggeprojekt
Kontakt: Frederiksberg Kommune, By, Byggeri og Ejendomme v/koordinator Gunnar Holse
Mail: guho01@frederiksberg.dk og telefon: 2898 4133

Studieboliger, boliger til særlige boformer og familieboliger
Kontakt: NREP v/Lars Kjøller Holm
Mail: laho@nrep.dk og telefon: 4017 0065

Prins Henriks Skole
Kontakt: Prins Henrik Skoles Ejendomsfond v/Per Anker Hansen
Mail: pah@phse.dk og telefon: 2966 8424

Idrætshallen 
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Kultur og Fritid v/Jesper Kamstrup
Mail: jeka05@frederiksberg.dk og telefon: 2898 0110

Parkering, grønt område og klima
Kontakt: Frederiksberg Kommune, Vej, Park og Miljø
Mail: vpm@frederiksberg.dk og telefon: 3821 4292

Forsyning og kloak
Kontakt: Frederiksberg Forsyning
Mail: service@frb-forsyning.dk og telefon: 3818 5000

På Frederiksberg Kommunes hjemmeside www.frederiksberg.dk/byudvikling kan du se mere om Rolighedsvej Bycambus samt lokalplanerne, og så kan du tilmelde dig nyhedsbrevet, der udkommer 2-4 gange om året i hele perioden.

 

 

 

 

Find os her

facebook twitter inster